Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

13 decembrie 2007

Cauza F‑28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Exercițiul de evaluare 2004 – Acțiune în anulare – Motivare – Eroare vădită de apreciere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Sequeira Wandschneider solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004 și obligarea Comisiei să îi plătească suma de 5 000 de euro pentru repararea prejudiciului material și moral pe care l‑ar fi suferit din cauza raportului asupra evoluției carierei pentru anul 2004

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Intervenția validatorului în procedura de evaluare

(Statutul funcționarilor, art. 43)

2.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Întocmire –Evaluatori diferiți în cursul aceleași perioade de evaluare

(Statutul funcționarilor, art. 43)

3.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Componența comisiei paritare de evaluare

(Statutul funcționarilor, art. 43)

4.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Rolul evaluatorului de apel

(Statutul funcționarilor, art. 43)

5.      Funcționari – Evaluare – Respectarea dreptului la apărare

(Statutul funcționarilor, art. 43)

6.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Coerența necesară între comentariile cu caracter descriptiv și aprecierea în cifre

(Statutul funcționarilor, art. 43)

7.      Funcționari – Drepturi și obligații – Libertatea de exprimare – Exercitare – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 12 și 21)

1.      Din articolul 2 alineatul (3) din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie, potrivit căruia validatorul contrasemnează raportul asupra evoluției carierei întocmit inițial de către evaluator, și din articolul 8 alineatul (8) primul paragraf din dispozițiile generale de aplicare menționate, potrivit căruia evaluatorul și validatorul finalizează acest raport, rezultă că validatorul trebuie privit ca un evaluator în deplinul înțeles al cuvântului. În consecință, împrejurarea că sistemul informatic menționează că validatorul a terminat evaluarea nu poate fi utilizată pentru a concluziona că evaluatorul și‑a abandonat atribuțiile în favoarea validatorului.

(a se vedea punctul 43)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 25 octombrie 2005, Fardoom și Reinard/Comisia, T‑43/04, RecFP, p. I‑A‑329 și II‑1465, punctul 64

2.      Din dispozițiile articolului 1 alineatele (1) și (2) coroborate cu cele ale articolului 4 alineatele (1) și (2) din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie rezultă că raportul asupra evoluției carierei are ca obiect evaluarea randamentului, a competențelor și a conduitei în serviciu de care a dat dovadă titularul postului în decursul întregii perioade de evaluare. Evaluatorul este obligat, așadar, să procedeze la evaluarea, în lumina obiectivelor stabilite anterior, a prestațiilor efectuate de către acest titular în decursul întregii perioade de evaluare, chiar dacă nu a fost superiorul său ierarhic în decursul unei fracțiuni determinate din perioada amintită. Finalitatea raportului simplificat este, așadar, de a furniza evaluatorului informațiile necesare pentru aprecierea funcțiilor pe care persoana evaluată le‑a exercitat în decursul acestei fracțiuni determinate din perioada de evaluare. Prin urmare, împrejurarea că al doilea evaluator a preluat aprecierile primului evaluator, pentru perioada de evaluare menționată, nu este de natură să dovedească că nu ar fi efectuat evaluarea funcționarului respectiv.

(a se vedea punctul 49)

3.      Prezența, în timpul reuniunii comisiei paritare de evaluare, în cursul căreia a fost examinat apelul unui funcționar împotriva raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa, a unui membru cu care funcționarul respectiv a avut anterior relații conflictuale nu viciază procedura desfășurată în fața acestui organ, din moment ce acest membru, care nu era decât membru supleant al comisiei respective, nu a participat la vot și niciun element nu indică faptul că, prin simpla sa prezență, ar fi putut influența votul.

(a se vedea punctele 59-61)

4.      Din articolul 9 alineatul (7) al doilea paragraf din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie rezultă că rolul evaluatorului de apel nu se confundă cu cel al evaluatorului sau al validatorului și că evaluatorul de apel poate astfel, în cazul în care comisia paritară de evaluare nu i‑a adresat recomandări, să se limiteze la a adopta în mod definitiv raportul asupra evoluției carierei fără a‑și justifica decizia printr‑o motivare detaliată.

(a se vedea punctul 78)

5.      Respectarea dreptului la apărare în orice procedură inițiată împotriva unei persoane și care poate conduce la un act care o lezează constituie un principiu fundamental al dreptului comunitar. Acest principiu impune ca persoanei vizate să i se ofere posibilitatea să își exprime în mod util punctul de vedere asupra elementelor care ar putea fi reținute în sarcina sa în actul care urmează a fi adoptat. Acest obiectiv este atins, în special, prin intermediul Dispozițiilor generale de aplicare a articolului 43 din statut adoptate de Comisie care au ca obiect să asigure respectarea contradictorialității pe parcursul întregii proceduri de evaluare a funcționarilor. Un reclamant care a putut invoca criticile sale în fiecare stadiu al acestei proceduri nu poate pretinde că i‑ar fi fost încălcat dreptul la apărare.

(a se vedea punctele 87-90)

Trimitere la:

Curte: 10 iulie 1986, Belgia/Comisia, 234/84, Rec., p. 2263, punctul 27; 5 octombrie 2000, Germania/Comisia, C‑288/96, Rec., p. I‑8237, punctul 99

Tribunalul de Primă Instanță: 8 martie 2005, Vlachaki/Comisia, T‑277/03, RecFP, p. I‑A‑57 și II‑243, punctul 64

6.      În cadrul întocmirii rapoartelor asupra evoluției carierei, comentariile cu caracter descriptiv care figurează într‑un astfel de raport au ca obiect să justifice aprecierile exprimate în puncte. Aceste comentarii cu caracter descriptiv servesc drept bază pentru elaborarea evaluării, care constituie transcrierea exprimată în cifre a acestora, și permit funcționarului să înțeleagă nota obținută. Prin urmare, în cadrul unui astfel de raport, comentariile cu caracter descriptiv trebuie să fie coerente în raport cu aprecierile exprimate în puncte. Ținând seama de puterea de apreciere foarte extinsă care le este acordată evaluatorilor în ceea ce privește judecarea muncii persoanelor pe care trebuie să le evalueze, o eventuală incoerență în cadrul unui raport asupra evoluției carierei nu poate justifica totuși anularea acestuia decât în cazul în care incoerența este vădită.

(a se vedea punctul 109)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 25 octombrie 2006, Carius/Comisia, T‑173/04, RecFP, p. I-A-2-243 şi II‑A‑2‑1269, punctul 106

7.      Deși libertatea de exprimare este un drept fundamental de care beneficiază funcționarii comunitari, o astfel de libertate nu poate justifica posibilitatea unui funcționar de a lansa la adresa superiorilor săi ierarhici susțineri nefondate care pot să le discrediteze onorabilitatea acestora.

(a se vedea punctul 143)

Trimitere la:

Curte: 13 decembrie 1989, Oyowe și Traore/Comisia, C‑100/88, Rec., p. 4285, punctul 16

Tribunalul de Primă Instanță: 26 noiembrie 1991, Williams/Curtea de Conturi, T‑146/89, Rec., p. II‑1293, punctele 72 și 76