Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 13 december 2007

Mål F-28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Rapport om karriärutveckling – Bedömningsförfarandet för år 2004 – Talan om ogiltigförklaring – Motivering – Uppenbart oriktig bedömning”

Saken: Talan enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA väckt av Paolo Sequeira Wandschneider med yrkande om ogiltigförklaring av hans rapport om karriärutveckling för perioden 1 januari–31 december 2004 och om förpliktande för kommissionen att utge skadestånd med 5 000 euro som ersättning för den ekonomiska och ideella skada som han lidit till följd av 2004 års rapport om karriärutveckling.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Den kontrasignerande tjänstemannens deltagande i bedömningsförfarandet

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

2.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Upprättande – Olika rapporterande tjänstemän under samma bedömningsperiod

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

3.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Sammansättningen av den gemensamma utvärderingskommittén

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

4.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Den uppgift som den rapporterande tjänstemannen vid överklaganden har

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

5.      Tjänstemän – Betygsättning – Iakttagande av rätten till försvar

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

6.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Den nödvändiga överensstämmelsen mellan beskrivande kommentarer och bedömningen uttryckt i siffror

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

7.      Tjänstemän – Rättigheter och skyldigheter – Yttrandefrihet – Utövande – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 12 och 21)

1.      Enligt artikel 2.3 i kommissionens allmänna genomförandebestämmelser till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna skall den rapport om karriärutveckling som upprättats av den rapporterande tjänstemannen kontrasigneras av den kontrasignerande tjänstemannen. Enligt artikel 8.8 första stycket i dessa allmänna genomförandebestämmelser är det den rapporterande tjänstemannen och den kontrasignerande tjänstemannen som färdigställer rapporten om karriärutveckling. Det framgår av dessa bestämmelser att den rapporterande tjänstemannen skall göra en bedömning i ordets rätta bemärkelse. Den omständigheten att det i datasystemet anges att den rapporterande tjänstemannen har slutfört sin bedömning kan följaktligen inte användas som stöd för slutsatsen att den rapporterande tjänstemannen har lämnat över uppdraget till den kontrasignerande tjänstemannen.

(se punkt 43)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 25 oktober 2005, T‑43/04, Fardoom och Reinard mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑329 och II‑1465, punkt 64

2.      Det framgår av bestämmelserna i artikel 1.1 och 1.2, jämförda med bestämmelserna i artikel 4.1 och 4.2, i kommissionens allmänna genomförandebestämmelser till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna att rapporten om karriärutveckling har till ändamål att bedöma den anställdes prestationsförmåga, kompetens och uppförande i tjänsten under hela bedömningsperioden. Den rapporterande tjänstemannen är således skyldig att bedöma den anställdes arbetsinsatser under hela bedömningsperioden i förhållande till mål som fastställts tidigare, även om denne inte varit den anställdes överordnade under en bestämd tid av den perioden. Syftet med den förenklade rapporten är således att ge den rapporterande tjänstemannen nödvändigt underlag för att bedöma det arbete som den betygsatte utfört under denna bestämda tid av bedömningsperioden. Den omständigheten att en annan rapporterande tjänsteman har upprepat de bedömningar som gjorts av en första rapporterande tjänsteman avseende samma bedömningsperiod innebär inte att det är styrkt att den andra rapporterande tjänstemannen inte har gjort en bedömning av den anställde.

(se punkt 49)

3.      Den omständigheten att en ledamot, med vilken en tjänsteman som har överklagat sin rapport om karriärutveckling tidigare haft konflikter, varit närvarande vid det sammanträde under vilket den gemensamma utvärderingskommittén prövade överklagandet innebär inte att det häftar några felaktigheter vid förfarandet inför det organet, eftersom ledamoten, som endast var suppleant, inte deltog i omröstningen och det inte finns något som tyder på att han, enbart på grund av sin närvaro, kunde påverka omröstningen.

(se punkterna 59–61)

4.      Det framgår av artikel 9.7 andra stycket i kommissionens allmänna genomförandebestämmelser till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna att den uppgift som den rapporterande tjänstemannen vid överklaganden har inte skall förväxlas med den uppgift som den rapporterande respektive den kontrasignerande tjänstemannen har och att den rapporterande tjänstemannen vid överklaganden får besluta att rapporten om karriärutveckling skall antas slutgiltigt utan att lämna någon utförlig motivering, när den gemensamma utvärderingskommittén inte har lämnat några riktlinjer.

(se punkt 78)

5.      Iakttagandet av rätten till försvar i alla förfaranden som inleds mot en person, och som kan leda till en rättsakt som går denne emot, utgör en grundläggande gemenskapsrättslig princip. Enligt denna princip krävs det att den berörde bereds tillfälle att yttra sig på ett ändamålsenligt sätt om de uppgifter som kan läggas honom till last i den kommande rättsakten. Detta ändamål tillgodoses särskilt genom kommissionens allmänna tillämpningsföreskrifter till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, vilka har till syfte att se till hela förfarandet för att bedöma tjänstemän är kontradiktoriskt. En sökande som har kunnat göra gällande sina invändningar under varje skede av detta förfarande kan inte påstå att dennes rätt till försvar har åsidosatts.

(se punkterna 87-90)

Hänvisning till:

Domstolen 10 juli 1986, 234/84, Belgien mot kommissionen, REG 1986, s. 2263, punkt 27 ; den 5 oktober 2000, C‑288/96, Förbundsrepubliken Tyskland mot kommissionen, REG 2000, s. I‑8237, punkt 99

Förstainstansrätten 8 mars 2005, T‑277/03, Vlachaki mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑57 och II‑243, punkt 64

6.      De beskrivande kommentarerna i en rapport om karriärutveckling har till syfte att motivera de bedömningar som uttrycks i poäng. De ligger till grund för bedömningen, som uttrycker dessa kommentarer med siffror, och de gör det möjligt för tjänstemannen att förstå det betyg som denne fått. De beskrivande kommentarerna i en sådan rapport måste således överensstämma med de bedömningar som uttrycks i poäng. Med hänsyn till att den rapporterande tjänstemannen ges ett mycket stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att utvärdera det arbete som gjorts av de personer som denne har till uppgift att bedöma, kan en bristande överensstämmelse i en rapport om karriärutveckling endast leda till att rapporten ogiltigförklaras om den bristande överensstämmelsen är uppenbar.

(se punkt 109)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 25 oktober 2006, T‑173/04, Carius mot kommissionen, REGP 2006, s. II‑A‑2‑1269, punkt 106

7.      Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet som gemenskapens tjänstemän åtnjuter. Den kan emellertid inte motivera att en tjänsteman ger uttryck för ogrundade påståenden i förhållande till sina överordnade, vilka kan skada deras goda namn.

(se punkt 143)

Hänvisning till:

Domstolen 13 december 1989, C‑100/88, Oyowe och Traore mot kommissionen, REG 1989, s. 4285, punkt 16

Förstainstansrätten 26 november 1991, T‑146/89, Williams mot revisionsrätten, REG 1991, s. II‑1293, punkterna 72 och 76