Language of document : ECLI:EU:F:2007:238

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

19. prosince 2007

Věc F-20/07

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Nemocenské pojištění – Úhrada léčebných nákladů – Konkludentní zamítnutí žádosti“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio, bývalý úředník Komise, domáhá zejména zrušení rozhodnutí, kterým orgán oprávněný ke jmenování zamítl jeho žádost ze dne 31. března 2006 o náhradu různých výdajů na zdravotní péči ve výši 100 % na základě čl. 72 odst. 1 služebního řádu. Krom toho se žalobce domáhá, aby bylo Komisi uloženo, aby mu uhradila rozdíl mezi celkovou výší dotčených výdajů na zdravotní péči a částkou, která mu již byla na tomto základě uhrazena, a sice částku 323,09 eur. Nakonec žalobce požaduje, aby tato částka byla zvýšena o úroky z prodlení ve výši 10 % s roční kapitalizací od 8. dubna 2006.

Rozhodnutí: Soud pro veřejnou službu se vzdává své příslušnosti ve věci F‑20/07, Marcuccio v. Komise, aby v ní mohl rozhodnout Soud prvního stupně. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

Řízení – Rozdělení pravomocí mezi různé soudy Společenství

(Statut Soudního dvora příloha I čl. 8 odst. 3; služební řád článek 72)

Soud pro veřejnou službu, kterému byla předložena žaloba směřující proti odmítnutí poskytnout úředníkovi náhradu výdajů na zdravotní péči ve výši 100 %, na niž uplatňuje nárok z důvodu duševní choroby, kterou údajně onemocněl, je povinen na základě čl. 8 odst. 3 druhého pododstavce přílohy I statutu Soudního dvora prohlásit svou nepříslušnost ve prospěch Soudu prvního stupně, protože před Soudem prvního stupně jsou projednávány další žaloby, se stejnými účastníky řízení, založené na totožném právním základě a týkající se rovněž práva na náhradu výdajů na zdravotní péči ve výši 100 %. Tyto jednotlivé žaloby odpovídají jednomu a témuž sporu a svěření rozhodnutí o celém sporu jedinému soudu se jeví být v souladu s řádným výkonem spravedlnosti, jejž mají zaručit ustanovení čl. 8 odst. 3 přílohy I statutu Soudního dvora.

(viz body 8 až 16)