Language of document : ECLI:EU:F:2007:238

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

19. detsember 2007

Kohtuasi F-20/07

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus – Ravikulude hüvitamine – Taotluse otsene tagasilükkamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles endine komisjoni ametnik L. Marcuccio palub eelkõige tühistada otsuse, millega ametisse nimetav asutus lükkas tagasi tema 31. märtsil 2006 esitatud taotluse ravikulude 100% hüvitamiseks personalieeskirjade artikli 72 lõike 1 alusel. Teiseks palub hageja kohustada komisjoni hüvitama vahe antud ravikulude täieliku maksumuse ja summa vahel, mis on talle sellel alusel juba hüvitatud, s.o 323,09 eurot. Viimaseks nõuab hageja viivitusintressi 10% aastamääraga alates 8. oktoobrist 2006.

Otsus: Avaliku Teenistuse Kohus loobub oma pädevusest kohtuasjas F‑20/07: Marcuccio vs. komisjon, et otsuse saaks teha Esimese Astme Kohus. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Menetlus – Pädevuse jagamine Euroopa Kohtu, Esimese Astme Kohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu vahel

(Euroopa Kohtu põhikiri, I lisa, artikli 8 lõige 3; personalieeskirjad, artikkel 72)

Menetledes hagiavaldust, mis on esitatud ametnikule ravikulude 100% hüvitamisest keeldumise otsuse peale, mida huvitatud isikul oli tema väitel õigus nõuda põhjusel, et ta väidetavalt põdes vaimuhaigust, on Avaliku Teenistuse Kohus Euroopa Kohtu põhikirja I lisa artikli 8 lõike 3 teise lõigu alusel kohustatud loobuma oma pädevusest Esimese Astme Kohtu kasuks, kui Esimese Astme Kohtus on läbivaatamisel kohtuasjad, millel on samad pooled, mis on rajatud samale õiguslikule alusele ja mis puudutavad samuti õigust ravikulude 100% hüvitamiseks. Need erinevad kohtuasjad vastavad üksteisele igas vaidlusküsimuses ja korrakohase õigusemõistmisega, mille Euroopa Kohus vastavalt põhikirja I lisa artikli 8 lõikele 3 peab tagama, näib olevat kooskõlas anda ühele kohtule pädevus lahendada kogu vaidlus.

(vt punktid 8–16)