Language of document : ECLI:EU:F:2007:235

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-21/07

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Potilastietojen väitetty lainvastainen käsittely – Tutkimatta jättäminen – Vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä koskeva kohtuullinen määräaika on ylitetty

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii ensisijaisesti sen vahingon korvaamista, jonka hän väittää aiheutuneen tiettyjen komission virkamiesten lainvastaisten menettelyjen johdosta, jotka liittyvät erityisesti hänen potilastietojensa käsittelyyn.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kanteiden tutkittavaksi ottaminen – Arviointi suhteessa kanteen nostamisajankohtana voimassa olleisiin sääntöihin

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla)

2.      Henkilöstö – Kanne – Määräajat – Toimielimelle esitetty vahingonkorvausvaatimus – Kohtuullisen ajan noudattaminen

(Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 46 artikla; henkilöstösääntöjen 90 artikla)

1.      Vaikka virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan sääntöä, jonka mukaan virkamiestuomioistuin voi määrätä sellaisen kanteen hylkäämisestä, joka on selvästi jätettävä tutkimatta tai hylättävä, on pidettävä menettelysääntönä, jota voidaan soveltaa voimaantulostaan lähtien sellaisenaan kaikkiin virkamiestuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin, tämä ei koske sääntöjä, joiden nojalla virkamiestuomioistuin voi tämän artiklan mukaisesti katsoa, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja joiden osalta voidaan soveltaa ainoastaan niitä sääntöjä, jotka olivat voimassa silloin, kun kanne nostettiin.

(ks. 14 kohta)

2.      Virkamiesten tai toimihenkilöiden on esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä hetkestä, jona he ovat saaneet tiedon tilanteesta, josta he valittavat, yhteisölle korvausvaatimus vahingosta, jonka se on aiheuttanut. Kuluneen ajan kohtuullisuutta on arvioitava kuhunkin yksittäistapaukseen liittyvien seikkojen mukaan, ja on otettava erityisesti huomioon riidan merkitys asianomaiselle, asian monitahoisuus ja asianomaisten osapuolien käyttäytyminen.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon vertailukohtana myös viiden vuoden vanhentumisaika, josta määrätään sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun osalta yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 46 artiklassa. Tätä viiden vuoden määräaikaa ei voida kuitenkaan pitää jäykkänä ja ehdottomana rajana, jonka kuluessa kaikki esitetyt vaatimukset olisi tutkittava riippumatta ajasta, jonka kantaja on käyttänyt vaatimuksensa esittämiseen hallinnolle, ja tapauksen olosuhteista.

(ks. 19–22 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑144/02, Eagle ym. v. komissio, 5.10.2004 (Kok. 2004, s. II‑3381, 65 ja 66 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia F‑125/05, Tsarnavas v. komissio, 1.2.2007 (Kok. H. 2007, s. I-A-1-0000 ja II-A-2-0000, 76 ja 77 kohta).