Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

13. december 2007

Sag F-130/05

Carlos Alberto Soares

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – genoprettelse af karrieren – manglende bedømmelsesrapport – sammenligning af fortjenester – ansøgning i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1 – formaliteten – ny og væsentlig faktisk omstændighed«

Angående: Søgsmål i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Carlos Alberto Soares har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afslag på hans ansøgning om genoprettelse af hans karriere.

Udfald: Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – frister

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

En tjenestemand kan kun ved at forelægge en ansøgning for ansættelsesmyndigheden som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 1, opnå, at muligheden for at indbringe en klage og for, ved et søgsmål at anfægte en afgørelse, der er blevet endelig ved de nævnte fristers udløb i henhold til vedtægten, genoplives, såfremt en ny faktisk og væsentlig omstændighed er opstået forud for forelæggelsen af ansøgningen.

I den forbindelse er det ikke en ny faktisk og væsentlig omstændighed, der giver tjenestemanden mulighed for at anfægte en afgørelse om afslag på forfremmelse, som er blevet endelig, at vedkommendes bedømmelsesrapport er blevet udarbejdet efter det omtvistede forfremmelsesår, såfremt han havde kendskab til, at rapporten ikke var udarbejdet, og at han følgelig ikke kunne tages i betragtning i det pågældende forfremmelsesår. En afgørelse om ikke at forfremme, hvilken afgørelse også kan anfægtes, når der ikke foreligger en bedømmelsesrapport, hindrer nemlig ikke den berørte i at indbringe en klage over denne afgørelse under henvisning til, at han er blevet behandlet ufordelagtigt på grund af den manglende udarbejdelse af bedømmelsesrapporten.

(jf. præmis 52, 57, 58 og 60)

Henvisning til:

Domstolen, 26. september 1985, sag 231/84, Valentini mod Kommissionen, Sml. s. 3027, præmis 14.

Retten, 22. september 1994, sag T-495/93, Carrer m.fl. mod Domstolen, Sml. Pers. I-A, s. 201, og II, s. 651, præmis 20; 26. oktober 2000, sag T-138/99, Verheyden mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 219, og II, s. 1001, præmis 43; 29. april 2002, sag T-70/98, Hilden mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 57, og II, s. 265, præmis 39.