Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

13. detsember 2007

Kohtuasi F‑130/05

Carlos Alberto Soares

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Teenistuskäigu taastamine – Hindamisaruande puudumine – Teenete võrdlev hindamine – Taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel – Hagi vastuvõetavus – Uus ja oluline asjaolu

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. A. Soares palub tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus taastada tema teenistuskäik.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Ametnik ei saa ametisse nimetavale asutusele personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel taotlust esitades taotleda uut võimalust esitada kaebust või hagi otsuse peale, mis on pärast personalieeskirjades sätestatud tähtaega muutunud lõplikuks, välja arvatud juhul kui enne nimetatud taotluse esitamist ilmneb uus ja oluline asjaolu.

Asjaolu, et ametniku hindamisaruanne koostati pärast vaidlustatud hindamismenetlust, ei kujuta endast uut ja olulist asjaolu, mis lubab ametnikul vaidlustada lõplikuks muutunud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus teda edutada, kuna viimane oli teadlik sellest, et hindamisaruannet ei koostatud ja et seega ei olnud võimalik teda edutamisel arvesse võtta. Kuna otsuse, millega keeldutakse ametnikku edutamast, võib vaidlustada ka ilma hindamisaruande olemasoluta, ei takista miski kõnealust ametnikku nimetatud otsust vaidlustamast, tuginedes asjaolule, et hindamisaruande koostamata jätmisega asetati ta ebasoodsamasse olukorda.

(vt punktid 52, 57, 58 ja 60)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. september 1985, kohtuasi 231/84: Valentini vs. komisjon (EKL 1985, lk 3027, punkt 14)

Esimese Astme Kohus: 22. september 1994, kohtuasi T‑495/93: Carrer jt vs. Euroopa Kohus (EKL AT 1994, lk I‑A‑201 ja II‑651, punkt 20); 26. oktoober 2000, kohtuasi T‑138/99: Verheyden vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑219 ja II‑1001, punkt 43); 29. aprill 2002, kohtuasi T‑70/98: Hilden vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑57 ja II‑265, punkt 39)