Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-130/05

Carlos Alberto Soares

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Uran uudelleenjärjestely – Arviointikertomuksen puuttuminen – Ansioiden vertailu – Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus – Kanteen tutkittavaksi ottaminen – Uusi ja olennainen seikka

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Carlos Alberto Soares vaatii nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla on hylätty kantajan uran uudelleenjärjestelyä koskeva vaatimus, kumoamista.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Virkamies ei voi silloin, kun hän esittää nimittävälle viranomaiselle henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen, saada uudelleen oikeutta tehdä valitus tai nostaa kanne päätöksestä, josta on tullut lopullinen, koska edellä tarkoitetut määräajat ovat kuluneet umpeen, paitsi silloin, kun uusi ja olennainen seikka on ilmennyt ennen vaatimuksen esittämistä.

Tässä yhteydessä uutena ja olennaisena seikkana, jonka nojalla virkamies voi riitauttaa ylentämättä jättämistä koskevan päätöksen, josta on tullut lainvoimainen, ei voida pitää häntä koskevan arviointikertomuksen vahvistamista riidanalaisen ylennyskierroksen jälkeen silloin, kun hän on ollut tietoinen siitä, ettei kyseistä kertomusta ollut vahvistettu ja ettei häntä näin ollen voitu ottaa huomioon kyseisellä ylennyskierroksella. Koska ylentämättä jättämistä koskeva päätös voidaan riitauttaa myös arviointikertomuksen puuttuessa, mikään ei estä asianomaista valittamasta tästä päätöksestä sillä perusteella, että hän on ollut epäedullisessa asemassa arviointikertomuksensa puuttumisen vuoksi.

(ks. 52, 57, 58 ja 60 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 231/84, Valentini v. komissio, 26.9.1985 (Kok. 1985, s. 3027, 14 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑495/93, Carrer ym. v. yhteisöjen tuomioistuin, 22.9.1994 (Kok. H. 1994, s. I‑A‑201 ja II‑651, 20 kohta); asia T‑138/99, Verheyden v. komissio, 26.10.2000 (Kok. H. 2000, s. I‑A‑219 ja II‑1001, 43 kohta) ja asia T‑70/98, Hilden v. komissio, 29.4.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑57 ja II‑265, 39 kohta).