Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 13 d.

Byla F‑130/05

Carlos Alberto Soares

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Karjeros atkūrimas – Vertinimo ataskaitos nebuvimas – Nuopelnų palyginimas – Prašymas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį – Ieškinio priimtinumas – Nauja ir esminė faktinė aplinkybė“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo C. A. Soares prašo panaikinti Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą dėl karjeros atkūrimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Pareigūnui, pateikiančiam Paskyrimų tarnybai prašymą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, galimybė pateikti skundą ir ieškinį dėl sprendimo, tapusio galutiniu, pasibaigus Pareigūnų tarnybos nuostatose numatytiems terminams, turėtų būti atkuriama tik tada, jei nauja ir esminė aplinkybė atsirado iki pateikiant prašymą.

Šiuo atžvilgiu nauja ir esmine aplinkybe, leidžiančia pareigūnui apskųsti sprendimą atsisakyti paaukštinti, tapusį galutiniu, neturėtų būti laikomas su juo susijusios vertinimo ataskaitos parengimas po ginčijamos pareigų paaukštinimo procedūros, jeigu jis žinojo, kad minėta ataskaita nebuvo parengta ir kad dėl to į ją negalėjo būti atsižvelgta per minėtą pareigų paaukštinimo procedūrą. Iš tikrųjų sprendimas atsisakyti paaukštinti gali būti ginčijamas net ir nesant vertinimo ataskaitos, todėl suinteresuotajam asmeniui niekas netrukdo pateikti skundą dėl minėto sprendimo remiantis aplinkybe, kad jam pakenkė tai, kad jo vertinimo ataskaita nebuvo parengta.

(žr. 52, 57, 58 ir 60 punktus)

Nuoroda:

1985 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo sprendimo Valentini prieš Komisiją, 231/84, Rink. p. 3027, 14 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1994 m. rugsėjo 22 d. Sprendimo Carrer ir kt. prieš Teisingumo Teismą, T‑495/93, Rink. VT p. I‑A‑201 ir II‑651, 20 punktas; 2000 m. spalio 26 d. Sprendimo Verheyden prieš Komisiją, T‑138/99, Rink. VT p. I‑A‑219 ir II‑1001, 43 punktas; 2002 m. balandžio 29 d. Sprendimo Hilden prieš Komisiją, T‑70/98, Rink. VT p. I‑A‑57 ir II‑265, 39 punktas.