Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 13. decembrī

Lieta F‑130/05

Carlos Alberto Soares

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Karjeras atjaunošana – Novērtējuma ziņojuma neesamība – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Lūgums atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktam – Prasības pieņemamība – Jauns un būtisks fakts

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Soares lūdz atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņa lūgums atjaunot viņa karjeru

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Ierēdnis, iesniedzot iecēlējinstitūcijai lūgumu Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta izpratnē, nevar sev no jauna radīt iespēju iesniegt sūdzību un prasību par lēmumu, kas ir kļuvis galīgs pēc Civildienesta noteikumos paredzēto termiņu beigām, ja vien pirms lūguma iesniegšanas nav atklājies kāds jauns un būtisks fakts.

Šajā sakarā par jaunu un būtisku faktu, kas ļautu ierēdnim apstrīdēt galīgu lēmumu viņu nepaaugstināt amatā, nav uzskatāma viņa novērtējuma ziņojuma pieņemšana, kas veikta pēc apstrīdētās paaugstināšanas amatā, ja viņš ir zinājis, ka minētais ziņojums nebija pieņemts un tāpēc tas nevarēja tikt ņemts vērā paaugstināšanā. Tā kā lēmumu nepaaugstināt amatā var apstrīdēt arī tad, ja nav novērtējuma ziņojuma, ieinteresētajai personai nekas neliedz iesniegt sūdzību par minēto lēmumu, pamatojoties uz to, ka tā novērtējuma ziņojuma nepieņemšanas dēļ ir nostādīta neizdevīgā situācijā.

(skat. 52., 57., 58. un 60. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1985. gada 26. septembris, 231/84 Valentini/Komisija, Recueil, 3027. lpp., 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 22. septembris, T‑495/93 Carrer u.c./Tiesa, Recueil FP, I‑A‑201. un II‑651. lpp., 20. punkts; 2000. gada 26. oktobris, T‑138/99 Verheyden/Komisija, Recueil FP, I‑A‑219. un II‑1001. lpp., 43. punkts; 2002. gada 29. aprīlis, T‑70/98 Hilden/Komisija, Recueil FP, I‑A‑57. un II‑265. lpp., 39. punkts.