Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 13 grudnia 2007 r.

Sprawa F‑130/05

Carlos Alberto Soares

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Odtworzenie ścieżki kariery – Brak sprawozdania z oceny – Porównanie osiągnięć – Wniosek na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Dopuszczalność skargi – Nowa istotna okoliczność faktyczna

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której C.A. Soares żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji oddalającej jego wniosek o odtworzenie ścieżki kariery zawodowej.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Urzędnik może, zwracając się do organu powołującego z wnioskiem w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, spowodować powstanie po swej stronie prawa do złożenia zażalenia i wniesienia skargi na decyzję ostateczną po upływie terminów określonych w regulaminie pracowniczym tylko wówczas, gdy przed złożeniem wniosku zajdzie nowa istotna okoliczność faktyczna.

W tym względzie nowej istotnej okoliczności faktycznej, pozwalającej urzędnikowi na zaskarżenie ostatecznej decyzji o nieawansowaniu nie może stanowić okoliczność, że sprawozdanie z jego oceny sporządzono po spornym postępowaniu w sprawie awansu, skoro miał wiedzę o tym, że wspomniane sprawozdanie nie było sporządzone, a tym samym nie mogło być uwzględnione w tym postępowaniu w sprawie awansu. Ponieważ decyzja o nieawansowaniu może zostać zakwestionowana nawet w braku sprawozdania z oceny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresowany złożył zażalenie na tę decyzję z takim uzasadnieniem, że znajdował się w niekorzystnej sytuacji w związku z brakiem sporządzenia sprawozdania z jego oceny.

(zob. pkt 52, 57, 58, 60)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 231/84 Valentini przeciwko Komisji, 26 września 1985 r., Rec. str. 3027, pkt 14

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑495/93 Carrer i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 22 września 1994 r., RecFP str. I‑A‑201, II‑651, pkt 20; sprawa T‑138/99 Verheyden przeciwko Komisji, 26 października 2000 r., RecFP str. I‑A‑219, II‑1001, pkt 43; sprawa T‑70/98 Hilden przeciwko Komisji, 29 kwietnia 2002 r., RecFP str. I‑A‑57, II‑265, pkt 39