Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 13. decembra 2007

Vec F‑130/05

Carlos Alberto Soares

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Obnovenie služobného postupu – Neexistencia hodnotiacej správy – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Žiadosť podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku – Prípustnosť žaloby – Nová a podstatná skutočnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou C. A. Soares navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta jeho žiadosť o obnovu jeho služobného postupu

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Úradník môže podaním žiadosti v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku na menovací orgán opätovne vyvolať vo svoj prospech možnosť predložiť sťažnosť a žalobu proti rozhodnutiu, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uplynutí lehôt stanovených služobným poriadkom, len v prípade, ak sa objavila nová a podstatná skutočnosť pred podaním takej žiadosti.

V tejto súvislosti nemôže novú a podstatnú skutočnosť, na základe ktorej by úradník mohol napadnúť rozhodnutie o nepovýšení, ktoré nadobudlo právoplatnosť, predstavovať vypracovanie jeho hodnotiacej správy po spornom povyšovacom období, keďže vedel, že táto správa nebola vypracovaná a že z tohto dôvodu nemôže byť zohľadnená počas uvedeného povyšovacieho obdobia. Keďže rozhodnutie o nepovýšení môže byť napadnuté aj v prípade neexistencie správy o hodnotení, nič dotknutému úradníkovi nebráni podať sťažnosť proti uvedenému rozhodnutiu opierajúc sa o skutočnosť, že bol znevýhodnený nevypracovaním jeho hodnotiacej správy.

(pozri body 52, 57, 58 a 60)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. septembra 1985, Valentini/Komisia, 231/84, Zb. s. 3027, bod 14

Súd prvého stupňa: 22. septembra 1994, Carrer a i./Súdny dvor, T‑495/93, Zb. VS s. I‑A‑201, II‑651, bod 20; 26. októbra 2000, Verheyden/Komisia, T‑138/99, Zb. VS s. I‑A‑219, II‑1001, bod 43; 29. apríla 2002, Hilden/Komisia, T‑70/98, Zb. VS s. I‑A‑57, II‑265, bod 39