Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 13. decembra 2007

Zadeva F-130/05

Carlos Alberto Soares

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Obnovitev kariere – Neobstoj ocenjevalnega poročila – Primerjalna ocena uspešnosti – Zahteva na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov – Dopustnost tožbe – Novo bistveno dejstvo“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero C. A. Soares predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi njegove zahteve za obnovitev njegove kariere.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Uradnik lahko s tem, ko organu za imenovanja predloži zahtevo v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov, zase znova ustvari možnost vložiti pritožbo ali tožbo zoper odločbo, ki je postala dokončna po izteku rokov, predpisanih v Kadrovskih predpisih, le če je pred vložitvijo zahteve nastalo novo bistveno dejstvo.

V zvezi s tem novo bistveno dejstvo, ki bi uradniku omogočilo izpodbijati odločbo o nenapredovanju, ki je postala dokončna, ne more biti sestava njegovega ocenjevalnega poročila po spornem napredovalnem obdobju, ker je vedel, da to poročilo ni bilo sestavljeno in se zato ni moglo upoštevati v navedenem napredovalnem obdobju. Ker se namreč odločba o nenapredovanju lahko izpodbija tudi, če ne obstaja ocenjevalno poročilo, zadevnemu uradniku nič ne preprečuje, da vloži pritožbo zoper navedeno odločbo in se pri tem opre na dejstvo, da je bil v slabšem položaju, ker njegovo ocenjevalno poročilo ni bilo sestavljeno.

(Glej točke 52, 57, 58 in 60.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. september 1985, Valentini proti Komisiji, 231/84, Recueil, str. 3027, točka 14.

Sodišče prve stopnje: 22. september 1994, Carrer in drugi proti Sodišču, T‑495/93, RecFP, str. I‑A‑201 in II‑651, točka 20; 26. oktober 2000, Verheyden proti Komisiji, T‑138/99, RecFP, str. I‑A‑219 in II‑1001, točka 43; 29. april 2002, Hilden proti Komisiji, T‑70/98, RecFP, str. I‑A‑57 in II‑265, točka 39.