Language of document : ECLI:EU:F:2007:234

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-131/06

Robert Steinmetz

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sovintoratkaisu – Sovinnon täytäntöönpano – Kieltäytyminen virkamatkasta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen – Oikeudenkäyntikulujen jakaminen – Tarpeettomasti tai haitantekona aiheutetut oikeudenkäyntikulut

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Robert Steinmetz vaatii yhtäältä sen 21.2.2006 tehdyn komission päätöksen kumoamista, jolla kieltäydytään panemasta täytäntöön kokonaisuudessaan asianosaisten välistä sovintoratkaisua ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetussa asiassa T-155/05, ja toisaalta symbolista yhden euron korvausta väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Steinmetz vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan 500 euroa ylittävältä osalta. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä lisäksi Steinmetzin oikeudenkäyntikuluista 500 euroon asti.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiasiakirjojen tutkittavaksi ottaminen – Asiakirjan arviointi sen esittämishetken perusteella

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artikla)

2.      Henkilöstö – Kanne – Kanne, jossa ei oteta huomioon sen sovintoratkaisun sisältöä, jonka perusteella asia on aiemmin poistettu rekisteristä – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen

1.      Samoin kuin kanteen tutkittavaksi ottamista on arvioitava sen nostamishetken mukaan, muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen, kuten asiakirjan, jossa esitetään oikeudenkäyntiväite, tutkittavaksi ottamista on arvioitava niiden esittämishetken mukaan. Tällaisella tulkinnalla taataan, että noudatetaan oikeusvarmuusperiaatetta ja luottamuksensuojan periaatetta.

(ks. 27 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 50/84, Bensider ym. v. komissio, 27.11.1984 (Kok. 1984, s. 3991, 8 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑236/00 R II, Stauner ym. v. parlamentti ja komissio, 8.10.2001 (Kok. 2001, s. II‑2943, 49 kohta) ja asia T‑219/01, Commerzbank v. komissio, 9.7.2003 (Kok. 2003, s. II‑2843, 61 kohta).

2.      Silloin kun kantaja tekee vastaajana olevalle toimielimelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa ehdotuksen sovintoratkaisuksi, jonka toimielin hyväksyy osittain, ja kantaja esittää tämän osittaisen hyväksymisen perusteella asian poistamista rekisteristä, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyy, asianomaisen kantajan on katsottava hyväksyneen toimielimen tekemän viimeisen sovintoehdotuksen eikä hänellä ole tällöin intressiä riitauttaa sopimuksen sisältöä sillä perusteella, ettei se vastannut hänen alkuperäistä ehdotustaan.

Silloin kun toimielin on noudattanut velvoitteita, jotka perustuvat sopimukseen, joka on tehty oikeudenkäynnissä, jossa se oli vastaajana, kantajalla ei ole intressiä arvostella kyseistä toimielintä siitä, ettei se olisi noudattanut sopimuksen määräyksiä.

(ks. 44–52 kohta)