Language of document : ECLI:EU:F:2007:234

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gruodžio 14 d.

Byla F‑131/06

Robert Steinmetz

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Draugiškas ginčo sprendimas – Susitarimo vykdymas – Atsisakymas padengti su komandiruote susijusias išlaidas – Akivaizdus nepriimtinumas – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas – Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas – Dėl nepagrįstų ar nesąžiningų veiksmų patirtos išlaidos“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo R. Steinmetz prašo, pirma, panaikinti 2006 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakyta visiškai įvykdyti Pirmosios instancijos teisme nagrinėtoje byloje T‑155/05 pasiektą draugišką šalių susitarimą, ir, antra, priteisti simbolinio 1 euro jo nurodytos neturtinės žalos atlyginimą.

Sprendimas: Ieškinį atmesti kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo paties bylinėjimosi išlaidas, išskyrus 500 eurų sumą. Komisija, be savo pačios bylinėjimosi išlaidų, padengia ieškovo bylinėjimosi išlaidų 500 eurų sumą.

Santrauka

1.      Procesas – Procesinių dokumentų priimtinumas – Vertinimas dokumento pateikimo momentu

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys, kuriuo neatsižvelgiama į draugiško susitarimo, dėl kurio prieš tai ieškinys buvo atsiimtas, turinį – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas

1.      Kaip ieškinio priimtinumas vertinamas jo pareiškimo momentu, taip ir kitų procesinių dokumentų, kaip antai dokumento, kuriame pateikiamas prieštaravimas dėl priimtinumo, priimtinumas vertinamas jų pateikimo momentu. Toks aiškinimas užtikrina teisinio saugumo principo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo laikymąsi.

(žr. 27 punktą)

Nuoroda:

1984 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo Bensider ir kt. prieš Komisiją, 50/84, Rink. p. 3991, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2001 m. spalio 8 d. Sprendimo Stauner ir kt. prieš Parlamentą ir Komisiją, T‑236/00 R II, Rink. p. II‑2943, 49 punktas; 2003 m. liepos 9 d. Sprendimo Commerzbank prieš Komisiją, T‑219/01, Rink. p. II‑2843, 61 punktas.

2.      Jeigu nagrinėjant ginčą Tarnautojų teisme ieškovas pateikia institucijai, kuri yra atsakovė, pasiūlymą ginčą išspręsti taikiai, ir institucija šiam pasiūlymui iš dalies pritaria, o ieškovas, remdamasis šiuo daliniu pritarimu, Tarnautojų teismo prašo ir šis išbraukia bylą iš registro, turi būti pripažinta, kad suinteresuotasis asmuo pritarė galiausiai institucijos pasiūlytam susitarimui ir todėl neturi suinteresuotumo ginčyti tokio susitarimo turinio dėl to, kad jis neatitinka iš pradžių jo siūlyto turinio.

Jeigu institucija visiškai įvykdo įsipareigojimus pagal susitarimą, sudarytą kilus ginčui tarp jos ir ieškovo, ieškovas neturi suinteresuotumo kaltinti minėtos institucijos, kad nesilaikė šio susitarimo sąlygų.

(žr. 44–52 punktus)