Language of document : ECLI:EU:F:2007:234

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 14. decembra 2007

Zadeva F-131/06

Robert Steinmetz

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Mirna rešitev spora – Izvršitev sporazuma – Zavrnitev povrnitve stroškov v okviru službene poti – Očitna nedopustnost – Neobstoj pravnega interesa – Delitev stroškov – Stroški, povzročeni brez razloga ali iz nagajanja“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero R. Steinmetz predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 21. februarja 2006 v delu, v katerem se zavrača celotna izvršitev sporazuma, doseženega v okviru mirnega reševanja spora med strankama v zadevi T-155/05 pred Sodiščem prve stopnje, in plačilo 1 EUR kot simbolično odškodnino za zatrjevano nepremoženjsko škodo.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi svoje stroške, razen zneska 500 EUR. Komisija nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke v višini 500 EUR.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost procesnih aktov – Presoja ob vložitvi akta

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 114)

2.      Uradniki – Tožba – Tožba, v kateri se ne upošteva vsebina mirne rešitve spora, ki je pred tem privedla do umika tožbe – Neobstoj pravnega interesa

1.      Enako kot se dopustnost tožbe presoja ob njeni vložitvi, se tudi dopustnost drugih procesnih aktov, kot je akt, s katerim se poda ugovor nedopustnosti, presoja ob njihovi vložitvi. Taka razlaga zagotavlja upoštevanje načel pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo.

(Glej točko 27.)

Napotitev na:

Sodišče: 27. november 1984, Bensider in drugi proti Komisiji, 50/84, Recueil, str. 3991, točka 8;

Sodišče prve stopnje: 8. oktober 2001, Stauner in drugi proti Parlamentu in Komisiji, T‑236/00 R II, Recueil, str. II‑2943, točka 49; 9. julij 2003, Commerzbank proti Komisiji, T‑219/01, Recueil, str. II‑2843, točka 61.

2.      Če tožeča stranka v sporu pred Sodiščem prve stopnje toženi instituciji predlaga osnutek mirne rešitve spora, če institucija delno sprejme ta predlog in tožeča stranka na podlagi tega delnega sprejetja od Sodišča prve stopnje zahteva in doseže izbris zadeve, je treba šteti, da je zadevna oseba privolila v sporazum, ki ga je nazadnje predlagala institucija, in torej nima interesa za izpodbijanje vsebine takega sporazuma z razlago, da ne ustreza temu, kar je prvotno predlagala.

Če je institucija v celoti izpolnila zaveze iz sporazuma, doseženega v sporu med njo in tožečo stranko, ta nima interesa, da navedeni instituciji očita, da ni upoštevala pogojev iz tega sporazuma.

(Glej točke od 44 do 52.)