Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

13 декември 2007 година

Дело F‑108/06

Tamara Diomede Basili

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Оценка — Доклад за развитие на кариерата — Процедура за оценяване за 2004 г. — Жалба за отмяна — Представители на персонала — Становище на групата ad hoc“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 EО и член 152 Eвратом, с която г‑жа Diomede Basili иска отмяната на своя доклад за развитие на кариерата за периода от 1 януари до 31 декември 2004 г.

Решение: Жалбата се отхвърля. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Изготвяне — Длъжностни лица, изпълняващи функциите на представители на персонала

(член 1, алинея 6 от приложение II към Правилника за персонала)

2.      Длъжностни лица — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Изготвяне

1.      Макар по силата на член 6, параграф 3, буква в) от Общите разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника за персонала, приети от Комисията, оценяващите и валидиращите лица да са длъжни да се консултират с групата ad hoc и да вземат предвид нейното становище при изготвянето на доклада за развитие на кариерата на длъжностно лице, което упражнява дейност по представляване на персонала, те не са длъжни да се придържат към това становище. Ако се отклонят от него, те трябва да обяснят причините за това.

Освен това от никоя разпоредба на Правилника за персонала или Общите разпоредби за изпълнение не следва, че задължението на оценяващия или на валидиращия да вземат предвид становището на групата ad hoc ги обвързва да предоставят на длъжностно лице специални точки в допълнение към точките, предназначени за оценка на извършваната в рамките на службата му дейност.

Подобно задължение не произтича също имплицитно от член 1, последна алинея от приложение II към Правилника за персонала, съгласно който упражняването на дейност по представляване на персонала не може да бъде във вреда на длъжностното лице.

(вж. точки 37, 38 и 47)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 25 октомври 2005 г., Fardoom и Reinard/Комисия, T‑43/04, Recueil FP, стp. I‑A‑329 и II‑1465, точка 87; 17 май 2006 г., Lavagnoli/Комисия, T‑95/04, Recueil, стр. FP‑I‑A‑2‑121 и II‑A‑2‑569, точка 84

2.      Правилата на приетите от Комисията Общи разпоредби за изпълнение на член 43 от Правилника за персонала относно разпределението на компетентност за упражняване на функциите на оценяващо, валидиращо и оценяващо лице при оспорване, представляват вътрешноорганизационни правила на институцията. Дерогацията от тези правила може да доведе до недействителност на извършен от администрацията акт само ако е съществувала опасност подобна дерогация да засегне една от гаранциите, предоставени на длъжностните лица с Правилника за персонала, или да накърни правилата на добра администрация в областта на управлението на персонала.

(вж. точка 61)

Позоваване на:

Съд — 30 май 1973 г., De Greef/Комисия, 46/72, Recueil, стр. 543, точка 18; Drescig/Комисия, 49/72, Recueil, стp. 565, точка 10

Първоинстанционен съд — Решение от 7 февруари 2007 г., Caló/Комисия, T‑118/04 и T‑134/04, Сборник СПС, стp. I‑A‑2‑0000 и II‑A‑2‑0000, точки 67 и 68