Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 13. decembrī

Lieta F‑108/06

Tamara Diomede Basili

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2004. gada novērtējums – Prasība atcelt tiesību aktu – Personāla pārstāvji – “Ad hoc” grupas viedoklis

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Diomede Basili lūdz atcelt viņas karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Nolēmums         Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pieņemšana – Ierēdņi, kas pilda personāla pārstāvības pienākumus

(Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta sestā daļa)

2.      Ierēdņi – Novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Pieņemšana

1.      Kaut arī atbilstoši Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu 6. panta 3. punkta c) apakšpunktam novērtētājiem un apstiprinātājiem ir jāapspriežas ar “ad hoc” grupu un jāņem vērā tās viedoklis, pieņemot karjeras attīstības ziņojumu attiecībā uz ierēdni, kurš pilda personāla pārstāvības pienākumus, tiem tomēr šis viedoklis nav jāievēro. Ja tie šo viedokli neievēro, viņiem ir jāizklāsta iemesli, kuru dēļ viņi no tā ir atkāpušies.

Turklāt no Civildienesta noteikumu un Vispārīgo īstenošanas noteikumu normām neizriet, ka novērtētājiem un apstiprinātajiem paredzētais pienākums ņemt vērā “ad hoc” grupas viedokli tiem uzliktu saistības piešķirt ierēdnim īpašus punktus papildus tiem, kas jau piešķirti par amata pienākumu izpildi.

Šāds pienākums skaidri neizriet arī no Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta pēdējās daļas, kurā ir noteikts, ka personāla pārstāvja pienākumu pildīšanas fakts nekādi nedrīkst ierēdni nelabvēlīgi ietekmēt.

(skat. 37., 38. un 47. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 25. oktobris, T‑43/04 Fardoom un Reinard/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑329. un II‑1465. lpp., 87. punkts; 2006. gada 17. maijs, T‑95/04 Lavagnoli/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑121. un II‑A‑2‑569. lpp., 84. punkts.

2.      Komisijas pieņemto Vispārīgo Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas noteikumu normas par kompetences sadali attiecīgi novērtētāja, apstiprinātāja un apelācijas instances novērtētāja starpā ierēdņa novērtēšanas procedūras ietvaros ir iestādes iekšējās organizatoriskās normas. Atkāpšanās no šīm normām var izraisīt administrācijas sagatavotā akta spēkā neesamību tikai tad, ja ar to varētu tikt apdraudēta kāda no garantijām, kas ierēdņiem paredzēta Civildienesta noteikumos, vai labas pārvaldības noteikumi personāla vadības jomā.

(skat. 61. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1973. gada 30. maijs, 46/72 De Greef/Komisija, Recueil, 543. lpp., 18. punkts; 49/72 Drescig/Komisija, Recueil, 565. lpp., 10. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 7. februāris, apvienotās lietas T‑118/04 un T‑134/04 Caló/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 67. un 68. punkts.