Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 13 december 2007

Mål F-108/06

Tamara Diomede Basili

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Rapport om karriärutveckling – Bedömningsförfarandet för år 2004 – Talan om ogiltigförklaring –Personalrepresentanter – Yttrande från ad hoc-gruppen”

Saken: Talan enligt artiklarna 236 EG och 152 EA varigenom Tamara Diomede Basili yrkar att hennes karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari till den 24 december 2004 ska ogiltigförklaras.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Upprättande – Tjänstemän som arbetar med personalrepresentation

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga II, artikel 1, sjätte stycket)

2.      Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling – Upprättande

1.      Även om de rapporterande och kontrasignerande tjänstemännen, enligt artikel 6.3 c i de allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 43 i de av kommissionen antagna tjänsteföreskrifterna, är skyldiga att rådgöra med ad hoc-gruppen och beakta dess yttrande vid upprättandet av en karriärutvecklingsrapport avseende en tjänsteman som arbetar med personalrepresentation, är de inte skyldiga att rätta sig efter detta yttrande. Om de avviker från yttrandet bör skälen för detta motiveras.

Det framgår vidare inte av någon av bestämmelserna i föreskrifterna eller av de allmänna genomförandebestämmelserna att de rapporterande och kontrasignerande tjänstemännens skyldighet innebär ett tvång att bevilja tjänstemannen särskilda poäng utöver de som avser styra utvärderingen av dennes prestation i sin tjänsteutövning.

En sådan skyldighet följer inte heller implicit av artikel 1, sista stycket, i bilaga II till tjänsteföreskrifterna, enligt vilken arbetet ägnat åt personalrepresentation inte får vara till nackdel för tjänstemannen.

(se punkterna 37, 38 och 47)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 25 oktober 2005, T‑43/04, Fardoom och Reinard mot kommissionen, REGP 2005 s. I‑A‑329 och s. II‑1465, punkt 87; 17 maj 2006, T‑95/04, Lavagnoli mot kommissionen, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 84

2.      De allmänna genomförandebestämmelserna för artikel 43 i de av kommissionen antagna föreskrifterna, gällande kompetensfördelningen mellan den rapporterande tjänstemannen, den kontrasignerande tjänstemannen och den sistnämndes överordnade vid bedömningsförfarandet avseende en tjänsteman, är interna administrativa bestämmelser för institutionen. En avvikelse från dessa bestämmelser kan bara medföra att en administrativ handling blir ogiltig om en sådan avvikelse riskerar att kränka någon av de rättigheter som tjänstemännen garanteras genom föreskrifterna eller genom bestämmelserna om god förvaltningssed inom personalärenden.

(se punkt 61)

Hänvisning till:

Domstolen 30 maj 1973, 46/72, De Greef mot kommissionen, REG 1973 s. 543, punkt 18; 49/72, Drescig mot kommissionen, 49/72, REG 1973 s. 565, punkt 10

Förstainstansrätten 7 februari 2007, T‑118/04 och T‑134/04, Caló mot kommissionen, REGP 2007 s. I‑A-0000 och s. II‑A-0000, punkterna 67 och 68