Language of document : ECLI:EU:F:2007:194

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija)

SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 13 d.

Byla F‑77/06

Fotini Colovea

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo sąlygos – Darbas pusę darbo dienos, rengiantis išeiti į pensiją – Neatsižvelgimas į perkeltas teises į pensiją apskaičiuojant bazinį darbo užmokestį už darbą pusę darbo dienos – Bendras administracijos vadovų Sprendimas Nr. 241/05“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo F. Colovea prašo panaikinti 2006 m. balandžio 19 d. sprendimu dėl skundo atmetimo patvirtintą 2005 m. rugsėjo 20 d. Parlamento sprendimą neatsižvelgti į jos teises į pensiją, perkeltas į Bendrijos pensijų sistemą, apskaičiuojant bazinio darbo užmokesčio procentinę dalį, į kurią ji turi teisę patenkinus jos prašymą leisti dirbti pusę darbo dienos, rengiantis išeiti į pensiją.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Darbas pusę darbo dienos iki išėjimo į pensiją

(Pareigūnų tarnybos nuostatų IVa priedo 4 straipsnio b punktas ir VIII priedo 2–5, 9, 9a ir 11 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Dalyko ir pagrindo sutapimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų IV priedo 4 straipsnio b punkte, kuriuo nustatomas pareigūno, ketinančio išeiti į pensiją, sumažinto darbo užmokesčio už darbą pusę darbo dienos apskaičiavimo metodas, yra pateiktas išsamus tarnybos metų, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant bazinio darbo užmokesčio procentinę dalį, į kurią suinteresuotas pareigūnas turi teisę, sąrašas. Jame numatyta, kad turi būti atsižvelgiama į tarnybos metus, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 2–5, 9 ir 9a straipsniuose, tačiau nėra minimas Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnis. Todėl Pareigūnų tarnybos nuostatų IVa priedo 4 straipsnio b punktas neapima tarnybos metų, priskaičiuotų dėl teisių į pensiją perkėlimo į Bendrijos pensijų sistemą, leidžiamo pagal minėtą 11 straipsnį.

Tokį pažodinį Pareigūnų tarnybos nuostatų IVa priedo 4 straipsnio b punkto aiškinimą patvirtina du argumentai, susiję su sistema, kurios dalis yra ši nuostata. Pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų IVa priedo 4 straipsnio nuostatos sudaro atskirą sistemą, reglamentuojančią pareigūno darbo užmokesčio už darbą pusę darbo dienos, rengiantis išeiti į pensiją, apskaičiavimo metodą, o minėta sistema yra bendros darbą ne visą darbo dieną reglamentuojančių taisyklių, nustatytų Pareigūnų tarnybos nuostatų IVa priede, sistemos dalis. Kita vertus, Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnyje yra numatyta speciali pensijų sistemos taisyklė, kurios negalima laikyti bendro principo, įpareigojančio darbą iki tarnybos Bendrijose pradžios pripažinti faktine tarnyba, išraiška. Antra, Pareigūnų tarnybos nuostatų IVa priedo 4 straipsnio kontekstas ir taisyklėmis, kurioms jis priklauso, t. y. darbą ne visą darbo dieną reglamentuojančių taisyklių visuma, siekiami tikslai neleidžia daryti išvados, kad reikia atsižvelgti į metus iki tarnybos Bendrijose pradžios apskaičiuojant bazinio darbo užmokesčio procentinę dalį, į kurią suinteresuotas pareigūnas turi teisę, patenkinus jo prašymą leisti dirbti pusę darbo dienos, rengiantis išeiti į pensiją.

Kiek tai susiję su vienodo požiūrio į tarnybos metus institucijoje, palyginti su tarnybos metais, priskaičiuotais dėl teisių į pensiją perkėlimo, principu, pinigų suma, kurią pareigūnas įnešė į Bendrijos biudžetą, ir tarnybos Bendrijos institucijose laikotarpis nėra palyginamos vertės. Todėl pareigūno, kuris pradėdamas tarnybą Bendrijose į Bendrijos pensijų sistemą perkėlė kapitalą, atitinkantį teises, kurias jis įgijo pagal nacionalinę sistemą, padėtis negali būti prilyginta pareigūno, kuris tarnybą Bendrijose pradėjo anksčiau ir nuo tada mokėjo įmokas į Bendrijos pensijų sistemą, atskaitant jas iš atlyginimo, padėčiai.

(žr. 35–40 ir 42 punktus)

Nuoroda:

2007 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo Lindorfer prieš Tarybą, C‑227/04 P, Rink. p. I‑6767, 67 ir 68 punktai.

2004 m. gruodžio 16 d Pirmosios instancijos teismo sprendimo Pappas prieš Komisiją, T‑11/02, Rink. VT p. I‑A‑381 ir II‑1773, 44 punktas.

2.      Remiantis taisykle, pagal kurią administracinis skundas Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalies prasme turi atitikti vėliau pareikštą ieškinį, tam, kad Bendrijos teisme pateiktas pagrindas būtų priimtinas, jis jau turi būti nurodytas per ikiteisminę procedūrą, kad Paskyrimų tarnyba turėtų galimybę pakankamai tiksliai žinoti kritiką, kurią suinteresuotas pareigūnas reiškia dėl ginčijamo sprendimo. Šią taisyklę pateisina pats ikiteisminės procedūros tikslas sudaryti galimybę draugiškai išspręsti tarp pareigūnų ir administracijos kilusius ginčus. Todėl Paskyrimų tarnyba turi būti aiškiai informuota apie skundo pateikėjo kaltinimus, kad galėtų jam pasiūlyti galimą draugišką susitarimą.

(žr. 46 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1976 m. liepos 1 d. Sprendimo Sergy prieš Komisiją, 58/75, Rink.  p. 1139, 32 punktas; 1989 m. kovo 14 d. Sprendimo Del Amo Martinez prieš Parlamentą, 133/88, Rink. p. 689, 9 punktas.

2006 m. lapkričio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Campoli prieš Komisiją, T‑135/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑297 ir II‑A‑2‑1527, 32 punktas ir nurodyta teismo praktika.