Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

6 ноември 2007 година

Дело F-67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

срещу

Комисия на Европейските общности

„Правна помощ“

Предмет: Молба, с която г‑н Arauzo Burillo иска да му бъде предоставена правна помощ на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложим mutatis mutandis за Съда на публичната служба към датата на постъпване на молбата по силата на член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба на Европейския съюз (OВ L 333, стр. 7; Специално издание на български език 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142)

Решение: Отхвърля молбата за предоставяне на правна помощ.

Резюме

Производство — Молба за предоставяне на безплатна правна помощ — Условия за предоставяне

(член 94, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)