Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 6. novembrī

Lieta F‑67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Juridiskā palīdzība

Priekšmets Pieteikums, ar kuru Arauzo Burillo lūdz viņam piešķirt juridisko palīdzību, pamatojoties uz Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. pantu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir piemērojams mutatis mutandis attiecībā uz Civildienesta tiesu saskaņā ar Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmuma 2004/752/EK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu (OV L 333, 7. lpp.), 3. panta 4. punktu

Nolēmums Pieteikumu par juridisko palīdzību noraidīt.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par bezmaksas juridisko palīdzību – Piešķiršanas nosacījumi

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 3. punkts; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)