Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET

GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

6 november 2007

Zaak F‑67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Rechtsbijstand”

Betreft: Verzoek om rechtsbijstand uit hoofde van artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, dat op de datum van de indiening van het verzoek op grond van artikel 3, lid 4, van besluit 2004/752/EG, Euratom van de Raad van 2 november 2004 tot instelling van een Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (PB L 333, blz. 7) van overeenkomstige toepassing was op het Gerecht.

Beslissing: Het verzoek om rechtsbijstand wordt afgewezen.

Samenvatting

Procedure – Verzoek om kosteloze rechtsbijstand – Voorwaarden voor toekenning

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 94, lid 3; besluit 2004/752 van de Raad, art. 3, lid 4)