Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

zo 6. novembra 2007

Vec F‑67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Právna pomoc“

Predmet: Žiadosť, ktorou C. Arauzo Burillo žiada o poskytnutie právnej pomoci na základe článku 94 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, uplatniteľného mutatis mutandis na Súd pre verejnú službu v čase podania žiadosti podľa článku 3 ods. 4 rozhodnutia Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 333, s. 7)

Rozhodnutie: Žiadosť o právnu pomoc sa zamieta.

Abstrakt

Konanie – Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc – Podmienky poskytnutia

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 94 ods. 3; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)