Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

den 6 november 2007

Mål F-67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Rättshjälp”

Saken: Ansökan genom vilken Arauzo Burillo begärt rättshjälp enligt artikel 94 i förstainstansrättens rättegångsregler, vilka i tillämpliga delar gällde för personaldomstolen det datum då ansökan gavs in, enligt artikel 3.4 i rådets beslut 2004/752/EG, Euratom av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (EUT L 333, s. 7).

Avgörande: Ansökan om rättshjälp avslås.

Sammanfattning

Förfarande – Ansökan om rättshjälp – Villkor för beviljande

(förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 94.3; rådets beslut 2004/752/EG, Euratom, artikel 3.4)