Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 28. novembrī

Lieta F‑71/07

Georgios      Karatzoglou

pret

Eiropas Rekonstrukcijas aģentūru (ERA)

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasības pieteikums, ar kuru Karatzoglou lūdz piespriest ERA izmaksāt atlīdzību par mantisko un morālo kaitējumu, kas tam nodarīts, jo nav izpildīts Pirmās instances tiesas 2006. gada 23. februāra spriedums lietā T‑471/04 Karatzoglou/ERA (Krājums‑CDL, I‑A‑2‑35. un II‑A‑2‑157. lpp.), ar ko ir atcelts ERA 2004. gada 26. februāra lēmums, ar kuru ir izbeigts prasītāja darba līgums

Nolēmums Lietu F‑71/01 Karatzoglou/ERA izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. ERA izmaksā prasītājam EUR 10 000 kā atlīdzību par tiesāšanās izdevumiem. ERA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. un 74. pants)