Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 28 listopada 2007 r.

Sprawa F‑71/07

Georgios Karatzoglou

przeciwko

Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR)

Ugoda z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga, w której G. Karatzoglou żąda zasądzenia od EAR odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z niewykonaniem wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T‑471/04 Karatzoglou przeciwko EAR, Zb.Orz.SP str. I‑A‑2‑35 i II‑A‑2‑157, stwierdzającego nieważność decyzji EAR z dnia 26 lutego 2004 r. o rozwiązaniu umowy o pracę ze skarżącym.

Orzeczenie: Sprawa F‑71/01 Karatzoglou przeciwko EAR zostaje wykreślona z rejestru Sądu. EAR wypłaci skarżącemu na poczet poniesionych przez niego kosztów kwotę 10 000 EUR. EAR pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69, 74)