Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 28. novembra 2007

Vec F‑71/07

Georgios Karatzoglou

proti

Európskej agentúre pre obnovu (EAR)

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba, ktorou G. Karatzoglou navrhuje zaviazať EAR na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej nevykonaním rozsudku Súdu prvého stupňa z 23. februára 2006 (Karatzoglou/EAR, T‑471/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑35, II‑A‑2‑157), ktorým sa zrušilo rozhodnutie EAR z 26. februára 2004 o ukončení pracovnej zmluvy žalobcu

Rozhodnutie: Vec F‑71/01, Karatzoglou/EAR sa vymazáva z registra Súdu pre verejnú službu. EAR vyplatí žalobcovi ako náhradu trov konania sumu 10 000 eur. EAR znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 69 a 74)