Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 28 november 2007

Mål F-71/07

Georgios Karatzoglou

mot

Europeiska byrån för återuppbyggnad

”Förlikning på förstainstansrättens initiativ – Avskrivning”

Saken: Georgios Karatzoglou har väckt talan och yrkat att Europeiska byrån för återuppbyggnad skall förpliktas att utge ersättning för den materiella och ideella skada han lidit på grund av att förstainstansens dom av den 23 februari 2006 i mål T‑471/04 (Karatzoglou mot Europeiska byrån för återuppbyggnad, REGP 2006, s. I‑A‑2‑35 och II‑A‑2‑157) om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Europeiska byrån för återuppbyggnad den 26 februari 2004 om uppsägning av sökandens anställningsavtal inte verkställts.

Avgörande: Mål F‑71/01, Karatzoglou mot Europeiska byrån för återuppbyggnad avskrivs. Europeiska byrån för återuppbyggnad ska ersätta sökandens rättegångskostnad med 10 000 euro. Europeiska byrån för återuppbyggnad ska bära sin egen rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)