Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

8. november 2007

Kohtuasi F-50/07 AJ

Valentina Hristova

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Tasuta õigusabi

Ese:      Taotlus, milles V. Hristova palub anda talle Esimese Astme Kohtu kodukorra, mida kohaldatakse vastavalt nõukogu 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 33, lk 7), artikli 3 lõike 4 kohaselt tasuta õigusabi taotluse esitamise päeval Avaliku Teenistuse Kohtule mutatis mutandis, artikli 94 alusel tasuta õigusabi, et esitada hagi, mille ese on nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AST/14/06 komisjoni 3. aprilli 2007. aasta otsus mitte lubada teda kõnealusele konkursile, mille Euroopa Ühenduste Personalivaliku Amet (EPSO) korraldas Bulgaaria kodakondsusega abiteenistujate reservi moodustamiseks sekretariaadi valdkonnas (ELT C 145 A, lk 22).

Otsus: Rahuldada hageja tasuta õigusabi taotlus. Maksta hagejat abistavatele advokaatidele tõendavate dokumentide alusel hageja kantud kohtukuludele vastav summa kirjalikus menetluses kuni 1000 eurot ja suulises menetluses 1000 eurot. Hageja esindajateks määratakse Angel Kerelov ja Georgi Kerelov.

Kokkuvõte

Menetlus – Tasuta õigusabi taotlus – Saamise tingimused

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 94 lõiked 1–3 ning artikli 96 lõige 3; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)