Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

8 päivänä marraskuuta 2007

Asia F-50/07 AJ

Valentina Hristova

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: Valentina Hristovan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan nojalla esittämä hakemus maksuttoman oikeudenkäynnin saamiseksi. Maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen jättämisajankohtana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä sovellettiin soveltuvin osin virkamiestuomioistuimeen Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla. Valentina Hristova hakee maksutonta oikeudenkäyntiä voidakseen nostaa kumoamiskanteen yleisen kilpailun EPSO/AST/14/06 valintalautakunnan 3.4.2007 tekemästä päätöksestä, jolla evättiin hänen mahdollisuutensa osallistua kyseiseen Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämään kilpailuun sihteeritehtävissä toimivien bulgarialaisten hallintoavustajien varallaololuettelon laatimiseksi (EUVL C 145A, s. 22).

Ratkaisu: Kantajalle myönnetään oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin. Kantajan ilmoittamia kuluja vastaava määrä maksetaan häntä avustaville asianajajille selvitysten perusteella siten, että kirjalliseen menettelyyn voidaan myöntää enintään 1 000 euroa ja suulliseen menettelyyn enintään 1 000 euroa. Asianajajat Angel Kerelov ja Georgi Kerelov nimetään edustamaan kantajaa.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus – Myöntämisen edellytykset

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 1–3 kohta ja 96 artiklan 3 kohta; neuvoston päätöksen 2004/7523 artiklan 4 kohta)