Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 8 listopada 2007 r.

Sprawa F‑50/07 AJ

Valentina Hristova

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Pomoc w zakresie kosztów postępowania

Przedmiot: Wniosek, w którym V. Hristova ubiega się o przyznanie jej pomocy w zakresie kosztów postępowania, zgodnie z art. 94 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, znajdującym odpowiednio zastosowanie do Sądu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania na podstawie art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, str. 7), w celu wniesienia skargi mającej za przedmiot stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AST/14/06 z dnia 3 kwietnia 2007 r. niedopuszczającej jej do tego konkursu, zorganizowanego przez Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO) celem utworzenia listy rezerwowej naboru asystentów w zakresie prac sekretarskich, którzy posiadają obywatelstwo bułgarskie (Dz.U. C 145 A, str. 22).

Orzeczenie: Skarżącej zostaje przyznana pomoc w zakresie kosztów postępowania. W oparciu o rachunki adwokatom reprezentującym skarżącą wypłacona zostanie kwota odpowiadająca kosztom przez nią poniesionym w granicach do 1000 EUR w zakresie procedury pisemnej i do 1000 EUR w zakresie procedury ustnej. Angel Kerelov i Georgi Kerelov zostają jako adwokaci wyznaczeni do reprezentowania skarżącej.

Streszczenie

Postępowanie – Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania – Przesłanki przyznania

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 94 §§ 1–3, art. 96 § 3; decyzja Rady 2004/752, art. 3 ust. 4)