Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

den 8 november 2007

Mål F-50/07 AJ

Valentina Hristova

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Rättshjälp”

Saken: Valentina Hristova har ansökt om att beviljas rättshjälp i enlighet med artikel 94 i förstainstansrättens rättegångsregler, vilka var analogt tillämpliga på personaldomstolen vid tidpunkten då ansökan om rättshjälp ingavs, i enlighet med artikel 3.4 i rådets beslut 2004/752/EG, Euratom, av den 2 november 2004 om upprättande av Europeiska unionens personaldomstol (EUT L 133, s. 7). Hon avser att väcka talan om ogiltigförklaring av det beslut av den 3 april 2007 som fattades av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AST/14/06 att inte låta henne delta i det uttagningsprov som Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal till de Europeiska gemenskaperna (EPSO), anordnat med syfte att skapa en anställningsreserv för assistenter av bulgarisk nationalitet inom sekreteraryrket (JO C 145 A, p. 22).

Avgörande: Sökanden beviljas rättshjälp. Ett belopp motsvarande sökandens utgifter kommer att utbetalas till de advokater som företräder henne, mot uppvisande av bestyrkande handlingar, och med ett tak på 1 000 euro för det skriftliga förfarandet och 1 000 euro för det muntliga förfarandet. Angel Kerelov och Georgi Kerelov utses till sökandens advokater med uppdrag att representera henne.

Sammanfattning

Förfarande – Rättshjälp – Villkor för beviljande

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 94. 1– 3 och 96.3; rådets beslut 2004/752, artikel 3. 4)