Language of document : ECLI:EU:F:2007:210

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

29. november 2007

Kohtuasi F‑52/06

Mike Pimlott

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Europoli personal – Europoli teenistuja lepingu pikendamine – Europoli personalieeskirjade artikkel 6 – Teenistujate töölevõtmise lepingute maksimaalne kestus

Ese:      Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva konventsiooni Euroopa Politseiameti loomise kohta (Europoli konventsioon) artikli 40 lõike 3 ja Europoli personalieeskirjade artikli 93 lõike 1 alusel esitatud hagi, millega M. Pimlott palub esiteks tühistada Europoli 25. jaanuari 2006. aasta otsus, millega tema kaebus jäeti rahuldamata, ja teiseks kohustada Europoli pikendama tema lepingut neljaks aastaks alates 1. jaanuarist 2006.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste

(Europoli konventsioon, artikli 40 lõige 3; Europoli personalieeskirjad, artikli 92 lõige 2 ja artikli 93 lõige 1)

2.      Ühenduse õigus – Tõlgendamine – Mitmekeelsed õigusaktid

(Europoli personalieeskirjad, artikkel 6)

1.      Aktide või otsustega, mille peale saab esitada tühistamishagi, on tegemist ainult nende meetmete puhul, mis tekitavad siduvaid õiguslikke tagajärgi hageja huve otseselt ja vahetult puudutaval viisil, tuues kaasa selge muutuse tema õiguslikus seisundis. Olukord ei ole selline Europoli kirja puhul, millega üksnes teatatakse administratsiooni kavatsusest uurida teenistuja töölevõtmise lepingu pikendamise taotlust, ilma et selles staadiumis oleks veel otsust tehtud. Nimelt ei saa pelk tulevase kavatsuse väljendus huvitatud isikule kaasa tuua õigusi või kohustusi, millega tema õiguslikku seisundit muudetakse. Seevastu tuleb selle administratsiooni kirja, millega teenistujat teavitatakse otsusest pakkuda talle lepingu pikendamist teatud perioodi võrra, välistades tema lepingu pikendamise pikema perioodi võrra, lugeda seda isikut kahjustavaks meetmeks, mille vastu huvitatud isik saab esitada halduskaebuse Europoli personalieeskirjade artikli 92 lõikes 2 ja artiklis 93 esitatud tingimustel, ilma et ta peaks ootama lepingu allkirjastamist.

(vt punktid 48, 50, 52 ja 53)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. oktoober 1986, kohtuasi 269/84: Fabbro jt vs. komisjon (EKL 1986, lk 2983, punktid 10 ja 11); 21. jaanuar 1987, kohtuasi 204/85: Stroghili vs. kontrollikoda (EKL 1987, lk 389, punkt 6).

Esimese Astme Kohus: 26. september 2002, kohtuasi T‑319/00: Borremans jt vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑171 ja II‑905, punktid 30–33); 7. september 2005, kohtuasi T‑358/03: Krahl vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑215 ja II‑993, punkt 38).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2006, kohtuasi F‑47/06: Aimi jt vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I-A-1-165 ja II-A-1-639, punkt 58).

2.      Ühenduse sätete ühetaolise kohaldamise ja seega ka tõlgendamise nõue välistab teksti ühe versiooni käsitlemise teistest eraldi ja nõuab selle tõlgendamist nii selle autori tegelikku tahet kui ka eesmärki arvestades, võttes eeskätt arvesse kõigis ühenduse keeltes olevaid versioone. Kui sätte tõlked võrreldes algkeelega erinevad, ei saa need üksi olla tähtsamad teistest keeleversioonidest.

Selle põhimõtte alusel tuleb 2001. aasta märtsis kehtinud Europoli personalieeskirjade artiklit 6 tõlgendada nii, et töölevõtmise maksimaalne kestus on kuus aastat (teine taane) või kaheksa aastat (kolmas taane), mille hulka arvestatakse esimese lepingu kestus.

(vt punktid 61–63)

Viited:

Euroopa Kohus: 12. november 1969, kohtuasi 29/69: Stauder (EKL 1969, lk 419, punkt 3); 12. juuli 1979, kohtuasi 9/79: Koschniske (EKL 1979, lk 2717, punkt 6); 17. juuli 1997, kohtuasi C‑219/95 P: Ferriere Nord vs. komisjon (EKL 1997, lk I‑4411, punkt 15).

Esimese Astme Kohus: 29. september 1999, kohtuasi T‑68/97: Neumann ja Neumann-Schölles vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑193 ja II‑1005, punkt 79).