Language of document : ECLI:EU:F:2007:210

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 29 d.

Byla F‑52/06

Mike Pimlott

prieš

Europos policijos biurą (Europolą)

„Viešoji tarnyba – Europolo darbuotojai – Europolo tarnautojo sutarties atnaujinimas – Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis – Maksimali tarnautojų tarnybos sutarčių trukmė“

Dalykas: Pagal Konvencijos, grindžiamos Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo M. Pimlott prašo, pirma, panaikinti 2006 m. sausio 25 d. Europolo sprendimą, kuriuo atmetamas jo skundas, ir, antra, nurodyti Europolui nuo 2006 m. sausio 1 d. ketveriems metams pratęsti jo sutartį.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka

(Europolo konvencijos 40 straipsnio 3 dalis; Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 92 straipsnio 2 dalis ir 93 straipsnio 1 dalis)

2.      Bendrijos teisė – Aiškinimas – Tekstai keliomis kalbomis

(Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnis)

1.      Ieškinio dėl panaikinimo objektas gali būti tik tokie aktai ar sprendimai, kurie sukelia privalomų teisinių pasekmių ir tiesiogiai bei nedelsiant daro poveikį ieškovo interesams ir atitinkamai keičia jo teisinę padėtį. Toks objektas nėra Europolo laiškas, kuriuo tik pranešama apie administracijos ketinimą išnagrinėti prašymą pratęsti tarnautojo sutartį, nes šioje stadijoje nėra priimamas joks sprendimas. Iš tiesų vien dėl pranešimo apie ateities planus negali atsirasti suinteresuotojo asmens teisių ir pareigų, pakeičiančių jo teisinę situaciją. Atvirkščiai, šios administracijos laiškas, kuriame tarnautojas supažindinamas su jos sprendimu pasiūlyti pratęsti jo sutartį tam tikru laikotarpiu, nenumatant galimybės ją pratęsti ilgesniu laikotarpiu, turi būti laikomas asmens nenaudai priimtu aktu, dėl kurio suinteresuotasis asmuo gali pateikti administracinį skundą Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 92 straipsnio 2 dalyje ir 93 straipsnyje numatytomis sąlygomis, nelaukdamas, kol bus pasirašyta sutartis.

(žr. 48, 50, 52 ir 53 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1986 m. spalio 21 d. Sprendimo Fabbro ir kt. prieš Komisiją, 269/84 ir 292/84, Rink. p. 2983, 10–11 punktai; 1987 m. sausio 21 d. Sprendimo Stroghili prieš Audito rūmus, 204/85, Rink. p. 389, 6 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2002 m. rugsėjo 26 d. Sprendimo Borremans ir kt. prieš Komisiją, T‑319/00, Rink. VT p. I‑A‑171 ir II‑905, 30–33 punktai; 2005 m. rugsėjo 7 d. Sprendimo Krahl prieš Komisiją, T‑358/03, Rink. VT p. I‑A‑215 ir II‑993, 38 punktas.

2006 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo sprendimo Aimi ir kt. prieš Komisiją, F‑47/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑165 ir II‑A‑1‑639, 58 punktas.

2.      Dėl būtinybės vienodai taikyti, taigi ir aiškinti Bendrijos nuostatas negalima remtis tik viena jų teksto versijų ir reikalaujama, kad jis būtų aiškinamas remiantis tikrąja jo autoriaus valia ir siekiamu tikslu, atsižvelgiant visų pirma į versijas visomis Bendrijos kalbomis. Tuo atveju, kai tam tikri nuostatos vertimai iš originalo kalbos skiriasi nuo kitų, patys savaime jie negali būti laikomi svarbesniais už kitas kalbines versijas.

Laikantis šio principo 2001 m. kovo mėn. galiojusios redakcijos Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 6 straipsnį reikia aiškinti taip, kad maksimalus tarnybos laikotarpis yra šešeri metai (antra įtrauka) arba aštuoneri metai (trečia įtrauka), įskaitant pirmosios sutarties trukmę.

(žr. 61–63 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo sprendimai: 1969 m. lapkričio 12 d. Sprendimo Stauder, 29/69, Rink. p. 419, 3 punktas; 1979 m. liepos 12 d. Sprendimo Koschniske, 9/79, Rink. p. 2717, 6 punktas; 1997 m. liepos 17 d. Ferriere Nord prieš Komisiją, C‑219/95 P, Rink. p. I‑4411, 15 punktas.

1999 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Neumann ir Neumann-Schölles prieš Komisiją, T‑68/97, Rink. VT p. I‑A‑193 ir II‑1005, 79 punktas.