Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 22 november 2007

Mål F-34/06

Christos Michail

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömning – Rapport om karriärutveckling – Bedömningsåret 2004 – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan”

Saken: Talan, som väckts i enlighet med artiklarna 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Christos Michail har yrkat att hans karriärutveckligrapport för perioden den 1 januari–31 december 2004 och beslutet av den 4 november 2005 om avslag på hans klagomål avseende karriärutvecklingsrapporten för år 2004 ska ogiltigförklaras, samt att kommissionens ska förpliktas betala honom 120 000 euro som ersättning för den ideella skada han påstår sig ha lidit.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Betygsättning – Rapport om karriärutveckling

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

Av den omständigheten att det inte går att göra någon bedömning av en tjänstemans prestationsförmåga, kompetens eller uppträdande i tjänsten avseende en period under vilken tjänstemannen inte har tilldelats några uppgifter, följer att vederbörande inte kan kritisera att den karriärutvecklingsrapport som avser denne och ett visst år, inte innehåller någon bedömning som omfattar en sådan period.

(se punkt 31)

Hänvisning till

personaldomstolen den 22 november 2007, F-67/05, Michail mot kommissionen, REGP 2007, s. I-A-1-0000 och II-A-1-0000, punkt 33