Language of document : ECLI:EU:F:2007:190

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

8 päivänä marraskuuta 2007

Asia F-125/06

Walter Deffaa

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Henkilöstösääntöjen uudistaminen – Siirtäminen toisiin tehtäviin − Pääjohtajan virka − Luokitus − Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta – Henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohta – Henkilöstösääntöjen 44 artiklan toinen kohta – Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohta – Johtotehtävistä maksettava lisä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Walter Deffaa vaatii kumoamaan komission puheenjohtajan 12.1.2006 tekemän päätöksen, jolla hänet ylennettiin sisäisen tarkastuksen yksikön pääjohtajan virkaan 1.8.2004 alkaen, siltä osin kuin siinä vahvistetaan hänen palkkaluokakseen A*15, taso 4, sekä kumoamaan tarpeellisin osin henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajan 23.12.2005 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa hänen palkkaluokkansa nostamisesta yhdellä tasolla takautuvasti siitä lähtien, kun hänet nimitettiin pääjohtajaksi, henkilöstösääntöjen, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 22.3.2004 tehdyllä neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, s. 1), 44 artiklan toisen kohdan mukaisesti.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Avoin virka – Viran täyttö siirron kautta – Palkkaluokan määrittäminen

(Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta ja 29 artikla; liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta ja liitteessä XIII oleva 1 artikla)

2.      Henkilöstö – Ikälisä – Johtotehtävässä oleva virkamies

(Henkilöstösääntöjen 44 artiklan 2 alakohta; liitteessä XIII olevan 7 artiklan 4 kohta)

1.      Entiseen palkkaluokkaan A 2 – joka muutettiin palkkaluokaksi A*15, kun Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettu asetus N:o 723/2004 tuli voimaan – kuulunut virkamies, joka on nimitetty kyseisessä palkkaluokassa ja tasossa pääjohtajaksi komissioon sen jälkeen, kun hän on hakenut virkaa, jonka ilmoitettiin kuuluvan entiseen palkkaluokkaan A 1 eli uuteen palkkaluokkaan A*16, ei voi pätevästi väittää, että komission olisi pitänyt nimittää hänet palkkaluokkaan A*16, joka on kyseisen tehtäväryhmän ylempi palkkaluokka, kun hänet nimitettiin pääjohtajan virkaan.

Missään henkilöstösääntöjen säännöksessä ei kielletä komissiota nimittämästä virkamiestä pääjohtajan virkaan kyseisen tehtäväryhmän alemmassa palkkaluokassa, jos häntä ei ole aiemmin luokiteltu ylempään palkkaluokkaan. Tällaisen nimityksen tehtäväryhmän alempaan palkkaluokkaan ei voida katsoa loukkaavan periaatetta, jonka mukaan kaikilla virkamiehillä on mahdollisuus urakehitykseen toimielimessään, sillä palkkaluokkaan A*15 kuuluva virkamies, joka siirretään pääjohtajan virkaan ja säilyttää palkkaluokkansa, voi myöhemmin yletä palkkaluokkaan A*16.

Jos avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa on esitetty täytettävän viran palkkaluokaksi A 1, komissio on joutunut soveltamaan henkilöstösääntöjen liitettä XIII.1 uuden palkkaluokan määrittelemiseksi, kun kyseinen palkkaluokka lakkautettiin 1.5.2004 urajärjestelmän uudistuksen seurauksena. Pääjohtajan virkatyyppi vastaa kuitenkin kahta palkkaluokkaa, eli palkkaluokkia A*15 ja A*16. Se, että komissio määritteli täytettävän viran palkkaluokan silloin, kun se laati ilmoituksen avoimesta virasta vanhojen henkilöstösääntöjen aikaan, ei voi tarkoittaa, että ilmoituksen vaikutus jatkuisi 1.5.2004 jälkeen, jolloin yhteisön virkamiesten uusi urajärjestelmä on yhteisön lainsäätäjän päätöksestä tullut voimaan.

Ei voida perustellusti väittää, ettei nimittävä viranomainen voi nimittää virkamiestä korkeampaan virkaan ylentämättä häntä korkeampaan palkkaluokkaan. Tässä yhteydessä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII.1 olevassa virkatyyppien taulukossa säädetään, että yksi palkkaluokka voi vastata useita eri virkoja, esimerkiksi palkkaluokka A*15 vastaa sekä johtajan että pääjohtajan virkaa.

(ks. 58–62 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007 (Kok. H. 2007, s. I-A-2-0000 ja II-A-2-0000, 109 kohta).

2.      Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 mukaisen henkilöstösääntöjen version 44 artiklan toinen kohta, jossa säännellään ikälisiä, ja liitteessä XIII olevan 7 artiklan 4 kohta, jossa säännellään johtotehtävistä maksettavaa lisää, ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa siten, että kumpaakaan ei voi soveltaa toisesta riippumattomasti.

Näissä kahdessa säännöksessä määritellyt taloudelliset edut ovat samansuuruiset, ja vaikka niiden myöntämistä koskevissa säännöissä on eroja, niiden tavoite ja tarkoitus ovat hyvin samankaltaiset, sillä molemmilla pyritään erityisesti korvaamaan keskijohdon tai ylemmän johdon virkoihin liittyvät vastuut.

Lisäksi jos hyväksyttäisiin, että virkamies, joka on palkattu johtotehtäviin ennen 1.5.2004, voisi saada sekä johtotehtävistä maksettavan lisän että ikälisän, kun taas virkamies, joka on palkattu johtotehtäviin 30.4.2004 jälkeen, ei voisi koskaan saada johtotehtävistä maksettavaa lisää, virkamiehiä kohdeltaisiin hallinnon uudistuksen yhteydessä käyttöön otettujen uusien säännösten soveltamisessa eriarvoisesti ilman objektiivista perustetta sen mukaan, onko heidät palkattu ennen uudistusta vai sen jälkeen.

(ks. 82 ja 84–88 kohta)