Language of document : ECLI:EU:F:2007:190

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija)

SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

Byla F‑125/06

Walter Deffaa

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigūnų tarnybos nuostatų reforma – Perkėlimas – Generalinio direktoriaus pareigos – Lygio nustatymas ir pakopos suteikimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis – Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalis – Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 straipsnio antra pastraipa – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalis – Priedas už vadovo pareigas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo W. Deffaa prašo panaikinti 2006 m. sausio 12 d. Komisijos pirmininko sprendimą, kuriuo jis nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d. paskiriamas į vidaus audito tarnybos generalinio direktoriaus pareigas, tiek, kiek šiuo sprendimu jam suteikiama A*15 lygio 4 pakopa, ir, kiek reikia, panaikinti 2005 m. gruodžio 23 d. Personalo ir administracijos generalinio direktorato generalinio direktoriaus sprendimą, kuriuo atmetamas jo prašymas suteikti jo lygio aukštesnę pakopą nuo paskyrimo generaliniu direktoriumi, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų, iš dalies pakeistų 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 2 t., p. 130), 44 straipsnio antra pastraipa.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laisva darbo vieta – Perkėlimas į pareigas, kurios turi būti užimtos – Lygio nustatymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis ir 29 straipsnis, XIII priedo 2 straipsnio 1 dalis ir XIII.1 priedas)

2.      Pareigūnai – Aukštesnės pakopos suteikimas – Vadovo pareigas užimantis pareigūnas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 straipsnio antra pastraipa, XIII priedo 7 straipsnio 4 dalis)

1.      Pareigūnas, kuris priskirtas prie buvusio A 2 lygio, įsigaliojus Reglamentui Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, pervadintam į A*15 lygį, ir kuriam buvo suteikta to pačio lygio ta pati pakopa paskiriant į generalinio direktoriaus pareigas Komisijoje po to, kai paskelbus apie laisvą darbo vietą buvusio A 1 lygio, pervadinto į A*16 lygį, pareigoms užimti jis pateikė paraišką, negali pagrįstai teigti, kad Komisija turėjo jį priskirti prie A*16 lygio, kuris yra aukštesnis aptariamos funkcijų grupės lygis, tam, kad jam būtų patikėtos svarbesnės generalinio direktoriaus užduotys.

Jokia Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostata Komisijai nėra draudžiama paskirti pareigūnų į generalinio direktoriaus pareigas priskiriant žemesniam nagrinėjamos funkcijų grupės lygiui, nebent jie jau yra priskirti aukštesniam lygiui. Tokio priskyrimo žemesniam funkcijų grupės lygiui negalima laikyti nesuderinamu su principu, pagal kurį kiekvienas pareigūnas turi teisę į karjerą savo institucijoje, nes A*15 lygio pareigūnas, perkeltas į generalinio direktoriaus pareigas priskiriant tam pačiam lygiui, vėliau gali būti paaukštintas į A*16 lygį.

Nors pranešime apie laisvą darbo vietą buvo numatyta, kad pareigų, kurios turi būti užimtos, lygis yra A 1, dėl šio lygio panaikinimo nuo 2004 m. gegužės 1 d., įvykdyto nustačius naują karjeros sistemą, Komisija, siekdama nustatyti atitinkamą lygį, turėjo taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII.1 priedą. Tipinės generalinio direktoriaus pareigos atitinka du lygius, t. y. A*15 ir A*16. Tai, kad pranešime apie laisvą darbo vietą Komisija nustatė pareigų, kurios turi būti užimtos, lygį pagal anksčiau galiojusių Pareigūnų tarnybos nuostatų nuostatas, negalėjo pratęsti šių nuostatų padarinių galiojimo po 2004 m. gegužės 1 d., nuo kurios Bendrijos teisės aktų leidėjo pasirinkimu įsigaliojo nauja Bendrijos pareigūnų karjeros sistema.

Negalima pagrįstai teigti, kad Paskyrimų tarnyba neturi galimybės paskirti pareigūno į aukštesnes pareigas nepaaukštindama jo lygio. Šiuo atžvilgiu iš Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII.1 priede pateiktos įvairių pareigų tipų lentelės matyti, kad vienas ir tas pats lygis atitinka įvairaus pobūdžio pareigas, pavyzdžiui, A*15 lygis atitinka direktoriaus ir generalinio direktoriaus pareigas.

(žr. 58–62 punktus)

Nuoroda:

2007 m. liepos 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, T‑58/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 109 punktas.

2.      Tarp Pareigūnų tarnybos nuostatų redakcijos, įtvirtintos Reglamentu Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiu Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, 44 straipsnio antros pastraipos, reglamentuojančios aukštesnės pakopos suteikimą, ir šių nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 4 dalies, susijusios su priedu už vadovo pareigas, nuostatų yra didelė koreliacija, todėl nė vienos iš jų negalima taikyti nepriklausomai ir neatsižvelgiant į kitą.

Šiose dviejose nuostatose numatytų finansinių išmokų dydis yra identiškas, ir net jeigu jų skyrimo sąlygos skiriasi, jos yra akivaizdžiai panašios, kiek tai susiję su jų dalyku ir tikslu, t. y. visų pirma atlyginti už sunkumus, būdingus vidutinio ar aukšto lygio vadovo pareigoms.

Be to, jei būtų pritarta tam, kad iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintas pareigūnas, užimantis vadovo pareigas, turi teisę tiek į priedą už pareigas, tiek į aukštesnės pakopos suteikimą, nors po 2004 m. balandžio 30 d. įdarbinti pareigūnai, užimantys vadovo pareigas, bet kuriuo atveju niekada neturi teisės gauti priedo už pareigas, tai reikštų, jog be objektyvaus pateisinimo taikant naujas nuostatas, priimtas vykdant administracinę reformą, sukuriamas skirtingas požiūris į pareigūnus, nelygu, ar jie buvo įdarbinti prieš šios reformos įsigaliojimą, ar po jo.

(žr. 82 ir 84–88 punktus)