Language of document : ECLI:EU:F:2007:190

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 8 listopada 2007 r.

Sprawa F‑125/06

Walter Deffaa

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Zmiana regulaminu pracowniczego – Przeniesienie – Stanowisko dyrektora generalnego – Zaszeregowanie – Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Artykuł 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Artykuł 44 akapit drugi regulaminu pracowniczego – Artykuł 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Dodatek kierowniczy

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której W. Deffaa domaga się stwierdzenia nieważności decyzji przewodniczącego Komisji z dnia 12 stycznia 2006 r. powołującej go na stanowisko dyrektora generalnego Służby Audytu Wewnętrznego z mocą od dnia 1 sierpnia 2004 r. w zakresie, w jakim dokonuje ona jego zaszeregowania do grupy A*15, stopień 4, oraz w razie potrzeby, stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Personelu i Administracji z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie odrzucenia jego wniosku o przeniesienie na wyższy stopień w grupie zaszeregowania z mocą od dnia powołania na stanowisko dyrektora generalnego, na podstawie art. 44 akapit drugi regulaminu pracowniczego, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. (Dz.U. L 124, s. 1).

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron ponosi własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Wakat – Obsadzenie stanowiska w drodze przeniesienia –Zaszeregowanie do grupy

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 7 ust. 1, art. 29; załącznik XIII, art. 2 ust. 1, załącznik XIII.1)

2.      Urzędnicy – Przeniesienie na wyższy stopień – Urzędnik zajmujący stanowisko kierownicze

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 44 akapit drugi; załącznik XIII, art. 7 ust. 4)

1.      Urzędnik zaszeregowany w dawnej grupie A2, przemianowanej na A*15 wskutek wejścia w życie rozporządzenia nr 723/2004, zmieniającego regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników, który objął, zachowując swoje zaszeregowanie do grupy i na stopień, stanowisko dyrektora generalnego w Komisji, po tym jak zgłosił swoją kandydaturę w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko w dawnej grupie zaszeregowania A1, przemianowanej na A*16, nie może skutecznie utrzymywać, że Komisja była zobowiązana do powołania go do grupy A*16, czyli do wyższej grupy zaszeregowania w ramach danej grupy funkcyjnej, powierzając mu wyższe stanowisko dyrektora generalnego.

Nie istnieje żaden przepis regulaminu pracowniczego zabraniający Komisji powoływania urzędników na stanowisko dyrektora generalnego do niższej grupy zaszeregowania w ramach danej grupy funkcyjnej, chyba że są oni już zaszeregowani do grupy wyższej. Wspomnianego powołania do niższej z grup zaszeregowania należących do danej grupy funkcyjnej nie można uznać za niezgodne z zasadą, że każdy urzędnik ma prawo do rozwoju kariery zawodowej w swojej instytucji, ponieważ urzędnik grupy A*15, przeniesiony na stanowisko dyrektora generalnego, zachowując przy tym swoje zaszeregowanie do grupy, może ubiegać się później o awans do grupy A*16.

Skoro w ogłoszeniu o naborze określono, że stanowisko do obsadzenia znajduje się na poziomie grupy zaszeregowania A1, zlikwidowanie z dniem 1 maja 2004 r. wspomnianej grupy, wynikające z wprowadzenia nowego systemu zatrudnienia, sprawiło, że Komisja musiała zastosować do celów ustalenia odpowiedniej grupy zaszeregowania załącznik XIII.1 do regulaminu pracowniczego. Zaś rodzajowi stanowiska, jakim jest stanowisko dyrektora generalnego, odpowiadają dwie grupy zaszeregowania, tj. A*15 i A*16. Ustalenie poziomu stanowiska do obsadzenia, którego dokonała Komisja przy sporządzaniu ogłoszenia o naborze na podstawie przepisów dawnego regulaminu pracowniczego, nie mogło spowodować przedłużenia mocy dawnego regulaminu na okres po dniu 1 maja 2004 r., który to dzień prawodawca wspólnotowy przyjął jako chwilę wejścia w życie nowej struktury zatrudnienia urzędników wspólnotowych.

Nie można skutecznie podnosić, że organ powołujący nie może powierzyć urzędnikowi wyższego stanowiska, nie awansując go przy tym do wyższej grupy zaszeregowania. W tym względzie zestawienie poszczególnych rodzajów stanowisk znajdujące się w załączniku XIII.1 do regulaminu pracowniczego określa, że jedna i ta sama grupa zaszeregowania odpowiada różnym poziomom stanowisk, którymi w przypadku grupy zaszeregowania A*15 są stanowiska dyrektora i dyrektora generalnego.

(zob. pkt 58–62)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑58/05 Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, 11 lipca 2007 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑2‑0000; II‑A‑2‑0000, pkt 109

2.      Przepisy art. 44 akapit drugi regulaminu w sprawie przeniesienia na wyższy stopień, oraz art. 7 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego w sprawie dodatku kierowniczego, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 723/2004 zmieniającym regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników, są ze sobą ściśle związane, tak że niedopuszczalne jest stosowanie każdego z nich odrębnie, nie biorąc pod uwagę tego drugiego.

Korzyści finansowe wynikające z obu tych przepisów są kwotowo identyczne i chociaż sposób ich przyznania jest odmienny, wykazują one znaczne podobieństwa w zakresie przedmiotu i celu, a mianowicie mają zrekompensować obciążenia nierozerwalnie związane z pełnieniem funkcji kierowniczych średniego lub wyższego szczebla.

Ponadto dopuszczenie, by urzędnik pełniący funkcje kierownicze zatrudniony przed dniem 1 maja 2004 r. mógł uzyskać łącznie dodatek kierowniczy i przeniesienie na wyższy stopień, gdy tymczasem pełniący funkcje kierownicze urzędnicy zatrudnieni po dniu 30 kwietnia 2004 r. w żadnym razie i nigdy nie mogą ubiegać się o dodatek kierowniczy, skutkowałoby powstaniem pozbawionego obiektywnego uzasadnienia nierównego traktowania urzędników w ramach stosowania nowych przepisów, wprowadzonych w związku z reformą administracyjną, zależnie od tego, czy zostali oni zatrudnieni przed wejściem tej reformy w życie, czy po nim.

(zob. pkt 82, 84–88)