Language of document : ECLI:EU:F:2007:190

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

8 noiembrie 2007

Cauza F‑125/06

Walter Deffaa

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Reforma statutului – Transfer intern − Post de director general − Încadrare − Articolul 7 alineatul (1) din statut – Articolul 29 alineatul (1) din statut – Articolul 44 al doilea paragraf din statut – Articolul 45 alineatul (1) din statut – Primă de conducere”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Deffaa solicită anularea deciziei președintelui Comisiei din 12 ianuarie 2006 de numire a reclamantului în postul de director general al Serviciului de Audit Intern, începând cu data de 1 august 2004, în condițiile în care această decizie stabilește încadrarea acestuia în gradul A*15 treapta 4 și, în măsura în care este necesar, anularea deciziei directorului general al Direcției Generale Personal și Administrație din 23 decembrie 2005 prin care a fost respinsă cererea reclamantului de a fi încadrat în treapta superioară în cadrul gradului său, începând de la data numirii sale ca director general, în temeiul articolului 44 al doilea paragraf din statut, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 (JO L 124, p. 1)

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Post vacant – Ocupare a unui loc de muncă prin transfer intern – Încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 7 alin. (1) și art. 29, anexa XIII art. 2 alin. (1) și anexa XIII.1]

2.      Funcționari – Avansare în treaptă – Funcționar care ocupă un post de conducere

[Statutul funcționarilor, art. 44 al doilea paragraf, anexa XIII art. 7 alin. (4)]

1.      Un funcționar cu vechiul grad A 2, redenumit A*15 ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil altor agenți, repartizat, cu menținerea gradului și a treptei sale, într‑un post de director general în cadrul Comisiei după ce a candidat în urma unui anunț pentru ocuparea unui post vacant corespunzător vechiului grad A 1, redenumit A*16, nu poate susține în mod valabil că ar fi existat o obligație în sarcina Comisiei de a‑l numi în gradul A*16, gradul superior din grupa de funcții respectivă, pentru a‑i conferi funcția superioară de director general.

Nicio dispoziție din statut nu interzice Comisiei să numească funcționari în posturi de director general cu gradul inferior al grupei de funcții respective, cu excepția cazului în care au fost deja încadrați în gradul superior. O astfel de numire în gradul inferior al grupei de funcții nu poate fi considerată incompatibilă cu principiul conform căruia orice funcționar are vocație la carieră în cadrul instituției sale, din moment ce un funcționar cu gradul A*15, transferat într‑un post de director general cu păstrarea gradului său, are vocație la o eventuală promovare ulterioară în gradul A*16.

Dacă anunțul pentru ocuparea unui post vacant a stabilit la gradul A 1 nivelul postului care urma să fie ocupat, dispariția gradului menționat de la 1 mai 2004, ca urmare a introducerii noului sistem de cariere, a obligat Comisia să aplice anexa XIII.1 la statut în vederea determinării gradului corespunzător. Or, postului tip de director general îi corespund două grade, respectiv gradele A*15 și A*16. Determinarea nivelului postului care urma să fie ocupat, efectuată de Comisie cu ocazia redactării anunțului pentru ocuparea unui post vacant în temeiul dispozițiilor vechiului statut, nu a putut prelungi efectele acestuia din urmă după data de 1 mai 2004, stabilită de legiuitorul comunitar drept data la care noua structură a carierei funcționarilor comunitari intră în vigoare.

Nu s‑ar putea susține în mod util că este imposibil ca autoritatea împuternicită să facă numiri să confere funcții superioare unui funcționar fără a‑l promova la gradul superior. În această privință, tabelul descriptiv al diferitelor posturi tip care figurează în anexa XIII.1 la statut prevede că același grad corespunde unor posturi de niveluri diferite, de exemplu posturilor de director și de director general le corespunde gradul A*15.

(a se vedea punctele 58-62)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, RepFP, p. I‑A‑2‑0000 și II‑A‑2‑0000, punctul 109

2.      Dispozițiile articolului 44 al doilea paragraf din statut, care reglementează avansarea în treaptă, și dispozițiile articolului 7 alineatul (4) din anexa XIII la același statut, care reglementează prima de conducere, în versiunea acestora ulterioară Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil altor agenți, sunt strâns corelate, astfel încât o aplicare autonomă a fiecăruia dintre acestea, fără luarea în considerare a celuilalt, nu poate fi admisă.

Avantajele financiare prevăzute de aceste două dispoziții au cuantumuri identice și, chiar dacă modalitățile lor de acordare diferă, prezintă similitudini clare în ceea ce privește obiectul și finalitatea lor, respectiv, în special, compensarea efortului determinat de responsabilitățile inerente funcțiilor de conducere de nivel intermediar sau superior.

Pe de altă parte, a accepta că un funcționar recrutat anterior datei de 1 mai 2004 și care exercită o funcție de conducere ar putea cumula prima de conducere și avansarea în treaptă, pe când funcționarii recrutați ulterior datei de 30 aprilie 2004 și care exercită funcții de conducere nu pot în niciun caz să solicite prima de conducere, ar da naștere, fără nicio justificare obiectivă, unei inegalități de tratament între funcționari în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor noi, introduse cu ocazia reformei administrative, pe criteriul datei recrutării acestora, anterioară sau, respectiv, ulterioară intrării în vigoare a reformei menționate.

(a se vedea punctele 82 și 84-88)