Language of document : ECLI:EU:F:2007:190

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 8. novembra 2007

Vec F‑125/06

Walter Deffaa

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Reforma služobného poriadku – Preloženie – Pracovné miesto generálneho riaditeľa – Zaradenie – Článok 7 ods. 1 služobného poriadku – Článok 29 ods. 1 služobného poriadku – Článok 44 druhý odsek služobného poriadku – Článok 45 ods. 1 služobného poriadku – Príplatok za riadenie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou W. Deffaa navrhuje zrušiť rozhodnutie predsedu Komisie z 12. januára 2006, ktorým bol vymenovaný na miesto generálneho riaditeľa útvaru vnútorného auditu, s účinnosťou od 1. augusta 2004 v rozsahu, v akom sa v tomto rozhodnutí stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy A*15, platového stupňa 4, a pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva „Personál a administratíva“ z 23. decembra 2005, o zamietnutí jeho žiadosti, ktorou sa domáhal nároku na vyšší platový stupeň v rámci svojej platovej triedy s účinnosťou od svojho vymenovania za generálneho riaditeľa podľa článku 44 druhého odseku služobného poriadku, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Voľné pracovné miesto – Obsadenie prostredníctvom preloženia – Zaradenie do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 7 ods. 1 a 29; príloha XIII, článok 2 ods. 1 príloha XIII.1)

2.      Úradníci – Postup na vyšší platový stupeň – Úradník zastávajúci miesto riadiaceho pracovníka

(Služobný poriadok úradníkov, článok 44 druhý odsek; príloha XIII, článok 7 ods. 4)

1.      Úradník s predchádzajúcou platovou triedou A 2, ktorá bola premenovaná na platovú triedu A*15 v dôsledku nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, zaradený do svojej platovej triedy a platového stupňa po jeho pridelení na miesto generálneho riaditeľa Komisie v nadväznosti na predloženie svojej kandidatúry po uverejnení oznámenia o voľnom pracovnom mieste predchádzajúcej platovej triedy A 1, premenovanej na A*16, nemôže úspešne tvrdiť, že Komisia bola povinná pri jeho poverení riadiacou funkciou generálneho riaditeľa vymenovať ho do platovej triedy A*16, čo je vyššia platová trieda dotknutej funkčnej skupiny.

Nijaké ustanovenie služobného poriadku nebráni Komisii vymenovať úradníkov na pracovné miesta generálneho riaditeľa v nižšej platovej triede dotknutej funkčnej skupiny, ibaže by už predtým boli zaradení do vyššej platovej triedy. Takéto vymenovanie v nižšej platovej triede danej funkčnej skupiny nemožno považovať za nezlučiteľné so zásadou, podľa ktorej každý úradník má nárok na služobný postup vo vlastnej inštitúcii, keďže úradník platovej triedy A*15, ktorý bol preložený na pracovné miesto generálneho riaditeľa, pričom si zachoval svoju platovú triedu, môže byť v budúcnosti povýšený do platovej triedy A*16.

Hoci oznámenie o voľnom pracovnom mieste stanovovalo pre voľné pracovné miesto platovú triedu A 1, zrušenie 1. mája 2004 tejto platovej triedy v dôsledku zavedenia nového profesionálneho zloženia úradníkov viedlo Komisiu k tomu, že na určenie zodpovedajúcej platovej triedy musela uplatniť prílohu XIII.1 služobného poriadku. Pracovné miesto generálneho riaditeľa pritom zodpovedá dvom platovým triedam, konkrétne triedam A*15 a A*16. Určenie výšky platovej triedy pre voľné pracovné miesto, ktoré Komisia vykonala pri príprave oznámenia o voľnom pracovnom mieste podľa ustanovení starého služobného poriadku, nemohlo predĺžiť po 1. máji 2004 účinnosť služobného poriadku, pretože tento dátum bol stanovený normotvorcom Spoločenstva za deň nadobudnutia účinnosti nového profesionálneho zloženia úradníkov Spoločenstva.

Nie je možné účinne tvrdiť, že menovací orgán nemôže úradníka poveriť dôležitejšou úlohou bez jeho povýšenia do vyššej platovej triedy. V tejto súvislosti z tabuľky v prílohe XIII.1 služobného poriadku, v ktorej sú uvedené jednotlivé typy pracovných miest, vyplýva, že jedna a tá istá platová trieda zodpovedá pracovným miestam rôznych kategórií, akými sú aj miesta riaditeľa a generálneho riaditeľa v platovej triede A*15.

(pozri body 58 – 62)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, bod 109

2.      Ustanovenia článku 44 druhého odseku služobného poriadku týkajúce sa povýšenie v platových stupňoch a článku 7 ods. 4 prílohy XIII služobného priadku upravujúce príplatok za riadenie, vo svojom znení vyplývajúcom z nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, sú tak silno spojené, že samostatné uplatnenie niektorého z nich bez zohľadnenia druhého nie je možné.

Výška finančných výhod upravených týmito dvoma ustanoveniami je zhodná, a hoci sa spôsoby ich priznania rôznia, existuje tu zjavná podobnosť pokiaľ ide o ich predmet a účel, t. j. predovšetkým kompenzovať náročnosť súvisiacu s riadiacimi funkciami strednej alebo vyššej úrovne.

Ak by sa navyše pripustilo, že úradník prijatý pred 1. májom 2004 a vykonávajúci riadiace funkcie môže dostávať príplatok za riadenie spolu s povýšením do vyššieho platového stupňa, zatiaľ čo úradníci prijatí po 30. apríli 2004 a vykonávajúci riadiace funkcie nemôžu v žiadnom prípade uplatniť nárok na príplatok za riadenie, spôsobilo by to objektívne neodôvodnené rozdielne zaobchádzanie medzi úradníkmi pri uplatňovaní nových ustanovení zavedených administratívnou reformou podľa toho, či boli prijatí pred alebo po nadobudnutí jej účinnosti.

(pozri body 82 a 84 – 88)