Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

29 ноември 2007 година

Дело F-19/07

Георги Керелов

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Конкурсна комисия — Контакт с членовете на конкурсната комисия — Изключване от конкурса — Невключване в списъка с резерви“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Керелов иска отмяна на решенията на конкурсната комисия по общ конкурс EPSO/AD/43/06, съответно от 6 декември 2006 г. и 2 февруари 2007 г., да не бъде включен в списъка с резерви от посочения конкурс и да бъде изключен от този конкурс, както и осъждане на Комисията да му заплати обезщетение в общ размер, определен по справедливост на 120 491,28 EUR.

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Правни основания

2.      Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Решение за изключване на кандидат

(член 30 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Във връзка с жалба, в която се оспорва законосъобразността на решението за изключване на кандидат от конкурс, поради това че установявайки контакт с членовете на конкурсната комисия, този кандидат не е спазил условията в обявлението за конкурса, заинтересованото лице трябва, доколкото са налице достатъчно точни и непротиворечиви доказателства за това обстоятелство, да докаже противното или най-малкото да изложи обяснения или съображения, които да поставят под съмнение правдоподобността на твърдяното обстоятелство, за да позволи на Съда на публичната служба да вземе решение.

(вж. точка 34)

Позоваване на:

Съд — 7 януари 2004 г., Aalborg Portland и др./Комисия, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P и C‑219/00 P, Recueil, стр. I‑123, точка 79

2.      Конкурсната комисия, оправомощена съгласно член 30 от Правилника за длъжностните лица да състави списъка с подходящите кандидати, има право да установи неправомерното поведение на кандидата и да го изключи от конкурса в съответствие с условията в обявлението за конкурса. В това отношение обстоятелството, че официалното решение за изключване на кандидата му е връчено едва след публикуването на списъка с резервите, съдържащ по погрешка името на заинтересованото лице, не може да опорочи посоченото решение, доколкото в това отношение приложимите разпоредби на Правилника за длъжностните лица не предвиждат какъвто и да било преклузивен срок и доколкото институцията не може да бъде упрекната в каквото и да било нарушение на принципа на добра администрация.

(вж. точка 37)