Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

29. listopadu 2007

Věc F-19/07

Georgi Kerelov

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Zkušební komise – Kontakt se členy zkušební komise – Vyloučení z výběrového řízení – Nezapsání na seznam vhodných kandidátů“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se G. Kerelov domáhá toho, aby byla zrušena rozhodnutí zkušební komise pro výběrové řízení EPSO/AD/43/06 ze dne 6. prosince 2006 a ze dne 2. února 2007 nezapsat jej na seznam vhodných kandidátů, resp. vyloučit jej z tohoto řízení, a Komisi uložena povinnost uhradit mu paušální náhradu škody stanovenou ex aequo et bono na částku 120 491,28 eur.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Žalobní důvody

2.      Úředníci – Výběrové řízení – Zkušební komise – Rozhodnutí o vyloučení kandidáta

(Služební řád, článek 30)

1.      V rámci žaloby, kterou je napadena legalita rozhodnutí o vyloučení kandidáta výběrového řízení z důvodu, že nedodržel podmínky stanovené ve vyhlášení výběrového řízení a zkontaktoval členy zkušební komise, přísluší dotyčnému, při existenci dostatečně přesných a nerozporných důkazů této skutečnosti, aby prokázal opak, nebo alespoň poskytl vysvětlení nebo odůvodnění, která by mohla zpochybnit pravděpodobnost tvrzené skutečnosti, aby bylo Soudu umožněno přijetí jeho rozhodnutí.

(viz bod 34)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7. ledna 2004, Aalborg Portland a další v. Komise, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P a C‑219/00 P, Recueil, s. I‑123, bod 79

2.      Zkušební komise, která je podle článku 30 služebního řádu oprávněna vypracovat seznam vhodných kandidátů, je příslušná ke konstatování protiprávního jednání kandidáta a k jeho vyloučení z výběrového řízení v souladu s podmínkami stanovenými ve vyhlášení výběrového řízení. V tomto ohledu okolnost, že formální rozhodnutí o vyloučení bylo dotyčnému kandidátovi sděleno až po zveřejnění seznamu vhodných kandidátů, který obsahoval omylem jméno dotyčného, nemůže způsobit vadnost uvedeného rozhodnutí, protože použitelná ustanovení služebního řádu neupravují v tomto ohledu žádnou povinnou lhůtu a nedošlo k porušení zásady řádné správy, které by mohlo být danému orgánu vytýkáno.

(viz bod 37)