Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

29. november 2007

Sag F-19/07

Georgi Kerelov

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – kontakt med medlemmer af udvælgelseskomitéen – udelukkelse fra udvælgelsesprøven – ikke opført på reservelisten«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorved Georgi Kerelov har nedlagt påstand om annullation af de af udvælgelseskomitéen vedrørende den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/43/06 trufne afgørelser af henholdsvis 6. december 2006 og 2. februar 2007 om ikke at opføre ham på reservelisten og om at udelukke ham fra udvælgelsesprøven samt om, at Kommissionen tilpligtes at udbetale ham en fast godtgørelse, der efter billighed fastsættes til 120 491,28 EUR.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – søgsmålsgrunde

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – afgørelse om at udelukke en ansøger

(Tjenestemandsvedtægten, art. 30)

1.      Inden for rammerne af et søgsmål, hvorved det gøres gældende, at en afgørelse om at udelukke en ansøger fra en udvælgelsesprøve er ugyldig, på grund af at den pågældende har tilsidesat ordlyden af meddelelsen om udvælgelsesprøven derved, at han har kontaktet medlemmerne af udvælgelseskomitéen, påhviler det den pågældende, når der foreligger beviser, der er tilstrækkeligt præcise og overensstemmende til støtte for dette faktum, at bevise det modsatte eller i hvert fald at fremkomme med en forklaring eller en begrundelse, der kan rejse tvivl om sandsynligheden af det hævdede faktum for at Retten kan træffe en afgørelse.

(jf. præmis 34)

Henvisning til:

Domstolen, 7. januar 2004, forenede sager C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P og C-219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 123, præmis 79.

2.      Udvælgelseskomitéen, der i medfør af vedtægtens artikel 30 har beføjelse til at opstille listen over egnede ansøgere, har kompetence til at fastslå, at en ansøger har udvist en adfærd i strid med forskrifterne, og til at udelukke ham fra udvælgelsesprøven i overensstemmelse med ordlyden af meddelelsen om udvælgelsesprøven. Herved kan den omstændighed, at den formelle afgørelse om at udelukke ansøgeren ikke blev meddelt den pågældende, før reservelisten, hvorpå den pågældendes navn fejlagtigt var opført, blev offentliggjort, ikke medføre, at den nævnte afgørelse er uforskriftsmæssig, da der ikke er fastsat en forældelsesfrist herfor i de relevante vedtægtsbestemmelser, og der ikke foreligger en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik, der af denne årsag kunne foreholdes institutionen.

(jf. præmis 37)