Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

29 päivänä marraskuuta 2007

Asia F-19/07

Georgi Kerelov

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Virkamiehet – Avoin kilpailu – Valintalautakunta – Yhteydenotto valintalautakunnan jäseniin – Sulkeminen kilpailun ulkopuolelle – Merkitsemättä jättäminen varallaololuetteloon

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Georgi Kerelov vaatii kumoamaan yleisen kilpailun EPSO/AD/43/06 valintalautakunnan 6.12.2006 ja 2.2.2007 tekemät päätökset hänen jättämisestään merkitsemättä kyseisen kilpailun varallaololuetteloon ja sulkemisestaan kyseisen kilpailun ulkopuolelle sekä määräämään komission maksamaan hänelle kohtuulliseksi arvioidun 120 491,28 euron suuruisen kiinteämääräisen korvauksen.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kanne – Kanneperusteet

2.      Henkilöstö – Kilpailu – Valintalautakunta – Päätös sulkea hakija kilpailun ulkopuolelle

(Henkilöstösääntöjen 30 artikla)

1.      Sellaisen kanteen yhteydessä, jolla kyseenalaistetaan hakijan sulkemisesta kilpailun ulkopuolelle sen perusteella, että hän on rikkonut kilpailuilmoituksen ehtoja ottamalla yhteyttä valintalautakunnan jäseniin, tehdyn päätöksen laillisuus, on tämän seikan riittävän tarkan ja vakuuttavan näytön puuttuessa asianosaisen tehtävä esittää vastakkainen näyttö tai ainakin selitys tai perustelu, jolla väitetyn seikan todennäköisyys voidaan kyseenalaistaa, jotta tuomioistuin voisi tehdä päätöksensä.

(ks. 34 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P ja C‑219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, 7.1.2004 (Kok. 2004, s. I‑123, 79 kohta).

2.      Kilpailun valintalautakunta, joka henkilöstösääntöjen 30 artiklan nojalla laatii soveltuvien hakijoiden luettelon, on toimivaltainen toteamaan hakijan käyttäytymisen sääntöjenvastaiseksi ja sulkemaan hänet kilpailun ulkopuolelle kilpailuilmoituksen ehtojen mukaisesti. Tässä yhteydessä se, että virallinen päätös hakijan sulkemisesta kilpailun ulkopuolelle toimitettiin hakijalle vasta sen jälkeen, kun varallaololuettelo, jossa oli virheellisesti hakijan nimi, oli julkaistu, ei tee päätöksestä lainvastaista, sillä sovellettavissa henkilöstösääntöjen määräyksissä ei aseteta mitään vanhentumisaikaa eikä toimielintä voida sen perusteella moittia hyvän hallinnon periaatteen loukkaamisesta.

(ks. 37 kohta)