Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 29. novembrī

Lieta F‑19/07

Georgi Kerelov

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Atlases komisija – Kontakts ar atlases komisijas locekļiem – Nepielaišana dalībai konkursā – Neiekļaušana rezerves sarakstā

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Kerelov lūdz atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/43/06 atlases komisijas 2006. gada 6. decembra un 2007. gada 2. februāra lēmumus attiecīgi neiekļaut viņu šī konkursa rezerves sarakstā un nepielaist viņu dalībai konkursā, kā arī piespriest Komisijai samaksāt viņam kā kompensāciju konkrētu summu, kas ex aequo et bono noteikta EUR 120 491,28 apmērā

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Pamati

2.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Lēmums par kandidāta nepielaišanu dalībai konkursā

(Civildienesta noteikumu 30. pants)

1.      Prasības ietvaros, ar kuru tiek apstrīdēts, vai likumīgs ir lēmums par kandidāta nepielaišanu dalībai konkursā tāpēc, ka kandidāts ir pārkāpis paziņojuma par konkursu noteikumus, kontaktējoties ar atlases komisijas locekļiem, ieinteresētajai personai, ja pastāv pietiekami precīzi un atbilstoši pierādījumi šī fakta pamatojumam, ir jāsniedz pierādījumi par pretējo vai vismaz jāsniedz tāds izskaidrojums vai pamatojums, kas varētu likt apšaubīt apgalvotā fakta ticamību, lai Civildienesta tiesa varētu grozīt savu lēmumu.

(skat. 34. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2004. gada 7. janvāris, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P un C‑219/00 P Aalborg Portland u.c./Komisija, Recueil, I‑123. lpp., 79. punkts.

2.      Konkursa atlases komisijai, kurai ir tiesības izveidot piemēroto kandidātu sarakstu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 30. pantu, ir kompetence konstatēt kandidāta nelikumīgu rīcību un nepielaist viņu dalībai konkursā saskaņā ar paziņojuma par konkursu noteikumiem. Šajā sakarā apstāklis, ka formālais lēmums par kandidāta nepielaišanu dalībai konkursā viņam ticis paziņots tikai pēc rezerves saraksta publicēšanas, kurā kļūdas dēļ ir kandidāta uzvārds, nevar šo lēmumu padarīt par nelikumīgu, ja šajā sakarā nav obligāta termiņa, kas paredzēts piemērojamajās Civildienesta noteikumu normās, un ja nav pieļauts labas pārvaldības principa pārkāpums, kurā šī iemesla dēļ varētu vainot iestādi.

(skat. 37. punktu)