Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 29 listopada 2007 r.

Sprawa F-19/07

Georgi Kerelov

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Komisja konkursowa – Kontakt z członkami komisji konkursowej – Wykluczenie z konkursu – Niewpisanie na listę rezerwową

Przedmiot: Skarga wniesiona w trybie art. 236 WE i 152 EWEA, w której G. Kerelov żąda stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/43/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. i z dnia 2 lutego 2007 r., odpowiednio, o niewpisaniu na listę rezerwową tego konkursu oraz o wykluczeniu z niego oraz żąda zasądzenia od Komisji na jego rzecz ryczałtowego odszkodowania oszacowanego ex aequo et bono na 120 491,28 EUR.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Zarzuty

2.      Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Decyzja o wykluczeniu kandydata

(regulamin pracowniczy, art. 30)

1.      W ramach skargi podważającej zgodność z prawem decyzji o wykluczeniu kandydata z konkursu ze względu na naruszenie przez niego warunków ogłoszenia o konkursie w związku z tym, że kontaktował się z członkami komisji konkursowej, do zainteresowanego należy, w obliczu wystarczająco dokładnych i spójnych dowodów na poparcie tej okoliczności, przedstawienie dowodu przeciwnego lub co najmniej wyjaśnień czy usprawiedliwienia, mogących zakwestionować prawdopodobieństwo podnoszonej okoliczności, celem umożliwienia Sądowi wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

(zob. pkt 34)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P i C‑219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji, 7 stycznia 2004 r., Rec. str. I‑123, pkt 79

2.      Komisja konkursowa, upoważniona do sporządzenia listy odpowiednich kandydatów na podstawie art. 30 regulaminu pracowniczego, może stwierdzić nieprawidłowe zachowanie kandydata i wykluczyć go z konkursu zgodnie z warunkami ogłoszenia o konkursie. W tym względzie okoliczność, że formalna decyzja o wykluczeniu kandydata została mu zakomunikowana dopiero po opublikowaniu listy rezerwowej zawierającej w wyniku błędu nazwisko zainteresowanego, nie może stanowić o nieprawidłowości decyzji, w braku jakiegokolwiek terminu zawitego w tym zakresie, przewidzianego przez obowiązujące przepisy regulaminu pracowniczego i w braku jakiegokolwiek uchybienia zasadzie dobrej administracji, które można byłoby z tego względu zarzucić instytucji.

(zob. pkt 37)