Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 29. novembra 2007

Vec F‑19/07

Georgi Kerelov

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Verejné výberové konania – Výberová komisia – Kontaktovanie členov výberovej komisie – Vylúčenie z výberového konania – Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou G. Kerelov navrhuje zrušiť rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/43/06 zo 6. decembra 2006 a z 2. februára 2007, ktorými sa rozhodlo jednak o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov uvedeného výberového konania a jednak o jeho vylúčení z tohto konania, ako aj zaviazať Komisiu na zaplatenie žalobcovi paušálnej náhrady vo výške stanovenej ex aequo et bono na 120 491,28 eura

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Dôvody

2.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Rozhodnutie o vylúčení kandidáta

(Služobný poriadok úradníkov, článok 30)

1.      V rámci žaloby napádajúcej zákonnosť rozhodnutia o vylúčení uchádzača z výberového konania, pretože porušil znenie oznámenia o výberovom konaní tým, že kontaktoval členov výberovej komisie, musí dotknutá osoba vzhľadom na existenciu dostatočne presných a zhodujúcich sa dôkazov preukazujúcich túto skutočnosť predložiť opačný dôkaz alebo prinajmenšom poskytnúť vysvetlenie alebo odôvodnenie, ktoré by mohlo spochybniť dôveryhodnosť vytýkanej skutočnosti, aby Súd pre verejnú službu mohol rozhodnúť.

(pozri bod 34)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. januára 2004, Aalborg Portland a i./Komisia, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P a C‑219/00 P, Zb. s. I‑123, bod 79

2.      Výberová komisia, ktorá má vypracovať zoznam vhodných uchádzačov podľa článku 30 služobného poriadku, je oprávnená označiť správanie uchádzača za protiprávne a vylúčiť ho v súlade s ustanoveniami oznámenia o výberovom konaní z tohto konania. V tejto súvislosti okolnosť, že formálne rozhodnutie o vylúčení kandidáta mu bolo oznámené až po uverejnení zoznamu úspešných uchádzačov, v ktorom bolo chybne uvedené jeho meno, nemôže spôsobiť protiprávnosť tohto rozhodnutia, keďže v služobnom poriadku nie je na tento účel stanovená nijaká prekluzívna lehota a nedošlo ani k žiadnemu porušeniu zásady riadnej správy vecí verejných, ktoré by z uvedeného dôvodu mohlo byť inštitúcii vytýkané.

(pozri bod 37)