Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 29 november 2007

Mål F-19/07

Georgi Kerelov

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Uttagningskommitté – Kontakt med uttagningskommittén – Uteslutning från uttagningsprovet – Ej uppförd på förteckningen över godkända sökande”

Saken: Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA i vilken Georgi Kerelov yrkar dels ogiltigförklaring av de beslut som fattats av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/43/06-CJ den 6 december 2006 och den 2 februari 2007, att inte föra upp honom på förteckningen över sökande som kan komma att erbjudas anställning och att utesluta honom från uttagningsprovet, dels att kommissionen ska förpliktas att i överensstämmelse med rätt och billighet till honom utge ersättning till ett fast belopp på 120 491,28 euro.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Grunder

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Beslut om att utesluta en sökande

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 30)

1.      I en talan om ogiltigförklaring av ett beslut om att utesluta en sökande från ett uttagningsprov med motiveringen att han genom att ta kontakt med uttagningskommittén har brutit mot reglerna i meddelandet om uttagningsprov, ankommer det på den berörda parten att, när föreligger tillräckligt klara och samstämmiga bevis till stöd för detta påstående, inkomma med motbevisning eller åtminstone lämna en förklaring eller en motivering som inger tvivel om påståendets sannolikhet, så att rätten kan besluta i ärendet.

(se punkt 34)

Hänvisning till domstolen den 7 januari 2004, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P och C‑219/00 P, Ålborg Portland m.fl mot kommissionen, REG 2004, s. I‑123, punkt 79

2.      Uttagningskommittén, som enligt artikel 30 i tjänsteföreskrifterna ska upprätta en förteckning över godkända sökande, är enligt meddelandet om uttagningsprov behörig att fastställa att en sökande har brutit mot reglerna och att utesluta honom från uttagningsprovet. Det formella beslutet om uteslutning blir inte ogiltigt av det skälet att det delgetts sökanden först efter offentliggörandet av förteckningen över sökande som kan komma att erbjudas anställning, som av misstag innehöll sökandens namn, när det i de bestämmelser i tjänsteföreskrifterna som är tillämpliga inte föreskrivs någon bestämd tidsfrist i det avseendet och institutionen inte, av det skälet, kan kritiseras för att ha åsidosatt principen om god förvaltningssed.

(se punkt 37)