Language of document : ECLI:EU:F:2007:208

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 27. novembra 2007

Vec F‑122/06

Anton Pieter Roodhuijzen

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Spoločný systém nemocenského poistenia – Partnerstvo – Článok 72 služobného poriadku – Článok 1 prílohy VII služobného poriadku – Článok 12 predpisov o poistení pre prípad choroby“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. P. Roodhuijzen navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 28. februára 2006, potvrdené 20. marca 2006, ktorým sa zamieta uznanie jeho partnerstva s Mariou Helenou Astrid Hartovou a ktoré v dôsledku toho jej zamieta priznať výhody spoločného systému nemocenského poistenia Európskych spoločenstiev, ako aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti, ktoré bolo prijaté menovacím orgánom 12. júla 2006

Rozhodnutie: Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2006, potvrdené 20. marca 2006, o neuznaní partnerstva žalobcu s M. H. Hartovou za nemanželský partnerský zväzok na účely spoločného systému zdravotného poistenia Európskych spoločenstiev sa zrušuje. Komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Nemocenské poistenie – Osobná pôsobnosť – Nemanželský partner úradníka

[Služobný poriadok úradníkov, článok 72; príloha VII, článok 1 ods. 2 písm. c) a článok 2 ods. 4; nariadenie Rady č. 723/2004; predpisy o poistení pre prípad choroby, článok 12]

Zo samotného znenia článku 72 služobného poriadku týkajúceho sa spoločného systému nemocenského poistenia Európskych spoločenstiev vyplýva, že na definovanie pojmu nemanželský partner úradníka tento článok priamo odkazuje na tri prvé podmienky článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII služobného poriadku, pričom otázku registrácie partnerstva uvedenú v úvodnej vete článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII služobného poriadku nemožno považovať za predbežnú podmienku. Ak by mal normotvorca v úmysle stanoviť inú úpravu, článok 72 služobného poriadku a článok 12 predpisov o poistení úradníkov pre prípad choroby by neodkazovali na nemanželského a uznaného partnera úradníka, ale na jeho zaregistrovaného partnera, pričom tento pojem sa používa v článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII služobného poriadku. Okrem toho odôvodnenie č. 8 nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, týkajúce sa rozšírenia výhod manželských párov na iné formy zväzku ako manželstvo, sa týka zamestnancov v inom ako manželskom vzťahu, uznanom členským štátom ako stále partnerstvo bez toho, aby sa akokoľvek zmienilo o podmienkach týkajúcich sa registrácie dotknutého vzťahu. V tom istom kontexte v podstate neexistuje rozdiel medzi pojmom nemanželský partner úradníka uvedeným v článku 72 služobného poriadku a pojmom uznaný partner úradníka v zmysle článku 12 predpisov o poistení pre prípad choroby.

Je preto úlohou súdu Spoločenstva pri rozhodovaní o rozšírení výhod spoločného systému nemocenského poistenia na nemanželského partnera úradníka skontrolovať dodržanie iba prvých troch podmienok článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII služobného poriadku.

Prvá z týchto podmienok uvádza, že dvojica predloží právny dokument, uznaný ako taký členským štátom alebo iným príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúci ich stav ako partnerov v nemanželskom zväzku. Táto podmienka obsahuje tri časti:

– prvá časť sa týka predloženia právneho dokumentu týkajúceho sa stavu osôb,

– druhá časť ukladá povinnosť, že tento právny dokument musí byť uznaný ako taký členským štátom,

– nakoniec sa v tretej časti vyžaduje, aby tento právny dokument týkajúci sa stavu osôb potvrdzoval postavenie dotknutých osôb ako partnerov v nemanželskom zväzku.

Otázka, či sa dve osoby nachádzajú v situácii partnerov v nemanželskom zväzku v zmysle tretej časti, sa nemôže posúdiť iba na základe hodnotenia vnútroštátnych orgánov členského štátu. Požiadavka služobného poriadku o partneroch v nemanželskom zväzku nemôže byť teda splnená len tým, že právny dokument uznaný ako taký členským štátom potvrdzuje existenciu takéhoto postavenia.

Naopak, na uplatnenie článku 72 služobného poriadku a článku 12 predpisov o poistení úradníkov pre prípad choroby musí mať partnerstvo určitú podobnosť s manželstvom. Vo svetle tohto parametra treba tretiu časť prvej podmienky vykladať ako časť obsahujúcu tri kumulatívne podpodmienky. Predovšetkým táto tretia časť predpokladá a samotný termín použitý v ustanovení uplatniteľného služobného poriadku potvrdzuje tento výklad, že partneri musia tvoriť dvojicu, to znamená zväzok dvoch osôb na rozdiel od iných zväzkov osôb. Ďalej použitie slova „stav“ preukazuje, že vzťah partnerov musí vykazovať prvky verejnosti a formalizmu. Čiastočne spojená s prvou časťou prvej podmienky, pokiaľ ide o predloženie právneho dokumentu týkajúceho sa stavu osôb, podmienka týkajúca sa stavu ako partnerov v nemanželskom zväzku týchto osôb však prekračuje jednoduchú požiadavku právneho dokumentu. Nakoniec pojem partneri v nemanželskom zväzku treba chápať ako pojem predstavujúci situáciu, v ktorej partneri zdieľajú spolužitie, charakterizované určitou stabilitou a sú viazaní v rámci tohto spolužitia vzájomnými právami a povinnosťami týkajúcimi sa ich spoločného života.

Takýto výklad je navyše v súlade s vývojom mravov a spoločnosti. V tejto súvislosti rozšírenie výhod spoločného systému nemocenského poistenia na stáleho partnera úradníka sleduje ciele solidarity a sociálnej súdržnosti, ktoré sa líšia od cieľov sledovaných ustanoveniami, ktoré úradníkom priznávajú čisto peňažné výhody vo forme príspevku k platu, ako napríklad príspevok na domácnosť pre partnera úradníka upravený v článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII služobného poriadku; nie je preto neodôvodnené, že tieto výhody podliehajú striktnejším podmienkam, pokiaľ ide o vzťah medzi úradníkom a jeho nemanželským partnerom, ako výhoda spočívajúca v rozšírení výhod spoločného systému nemocenského poistenia na tohto partnera.

(pozri body 29, 30, 32, 35 – 40 a 49)